Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: akt notarialny

Art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89, Nr 34, poz. 209, Nr 137, poz. 926 i Nr 139, poz. 932, z 2000 r. Nr 13, poz. 169, Nr 22, poz. 270 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64) jest zgodny z art. 21, art. 31 ust. 3 oraz z art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

I 1. Skargą konstytucyjną z dnia 25 kwietnia 2001 r. Ada Maria Wojna zwróciła się do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn z art. 21, art. 31 ust. 3 i art. 64 Konstytucji. Skarżąca zwróciła się do notariusza o sporządzenie umowy sprzedaży przysługującego jej udziału w nieruchomości położonej w Krakowie. ...


Czy podatnik może odliczyć odsetki od kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w styczniu 2003 r. na sfinansowanie inwestycji określonej w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku gdy nie posiada umowy o przeniesieniu własności mieszkania zawartej w formie aktu notarialnego?

Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego oraz załączonych dokumentów wynika, iż w dniu 09.11.2002 r. zawarł on umowę zobowiązującą zakupu mieszkania z developerem. W celu sfinansowania powyższej inwestycji uzyskał kredyt mieszkaniowy, który spłaca od dnia 27.02.2003 r. Na dzień 31.12.2003 r. nie podpisał umowy w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkaln ...

W październiku 2001 r. podatnik zawarł z developerem przedwstępną umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego w nowobudowanym budynku mieszkalnym. Do końca 2001 r. wpłacił kwotę umowną na budowę lokalu mieszkalnego. Poniesione wydatki odliczył od podatku w 2001 r., jako wydatki poniesione na zakup lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej (wyczerpał limit w całości). W 2002 r. podatnik poniósł wydatki związane z wykończeniem ww. lokalu i odliczył je od podatku w ramach zwiększonego limitu dużej ulgi budowlanej – na zasadzie praw nabytych. W 2003 r. również poniósł wydatki związane z wykończeniem tego lokalu, które zamierza odliczyć w ramach niewykorzystanego limitu dużej ulgi budowlanej. 1. Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczeń, w ramach dużej ulgi budowlanej, wydatków poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. na wykończenie lokalu mieszkalnego? 2. Czy dokonane odpisy od podatku za 2002 r. oraz zamierzony za 2003 r. są (będą) prawidłowe i zgodne z przepisami podatkowymi? 3. Czy w przypadku nie wykorzystania limitu dużej ulgi budowlanej w 2003 r., podatnik może w ramach tego limitu odliczyć od podatku za 2004 r., wydatki związane z uzyskaniem aktu notarialnego przenoszącego własność ww. lokalu? 4. Czy na zakupiony lokal mieszkalny przysługuje podatnikowi ulga remontowo-modernizacyjna za lata 2004–2005?

Zgodnie z brzmieniem art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509) podatnikom, którzy w latach 1997–2001 nabyli prawo do odliczenia od podatku wydatków na cele określone w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a–f ustaw ...

Syndyk masy upadłości Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej zwrócił się z następującym zapytaniem : 1. czy w razie zaliczenia, na poczet cen kupna lokalu, kwot określonych w planie podziału masy upadłości, wpłaconych przez członków spółdzielni przed 01.01.2002 r. ma zastosowanie przepis § 69 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2002 r. Nr 27 poz. 268 z późn. zm.) ? 2. czy realizując umowę sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz opisanej grupy spółdzielców, zobowiązany będzie do naliczenia 7 % stawki podatku od towarów i usług tak jak to czynił będzie dla osób dokonujących zakupu w systemie deweloperskim (bez przystąpienia do spółdzielni) ? 3. czy sprzedaż objęta aktem notarialnym wymaga wystawienia faktury VAT na pełną wartość umowy, w tym zapłaty ceny dokonanej jako wniesienie wkładu budowlanego w latach 1999 r., 2000 r., 2001 r., kiedy spółdzielnia nie była jeszcze płatnikiem podatku ? 4. czy syndyk zarządzający majątkiem upadłej spółdzielni i prowadzący działalność gospodarczą upadłego na podstawie postanowienia sądu po zgłoszeniu obowiązku podatkowego jest w świetle przepisów podatkowych tym samym podmiotem gospodarczym ?

Należy zwrócić uwagę, iż w przypadku zapytania podatnika będziemy mieli do czynienia z dwoma rożnymi przypadkami. Wszystko zależy od statusu prawnego spółdzielcy. Rozróżnić należy dwie kwestie. Spółdzielców, którym dopiero spółdzielnia buduje lub wybudowała lokale mieszkalne i tych, którzy są członkiem spółdzielni i nabyli już określone prawa. W drugim przypadku, gdy osoba jest członkiem spółdziel ...

Czy w ramach kontynuacji ulgi budowlanej rozpoczętej w 2001 r. oraz ulgi z tytułu zakupu udziału w prawie własności gruntu istnieje możliwość odliczenia od podatku kosztów (całkowitych lub części) poniesionych w związku ze sporządzeniem aktu notarialnego, jako kosztów bezpośrednio dotyczących inwestycji mieszkaniowej. Powyższymi opłatami są: taksa notarialna; opłata sądowa; oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

Ze stanu faktycznego wynika, iż w roku 2001 podatnik zawarł umowę z developerem dotyczącą zakupu lokalu mieszkalnego wraz z przypadającym udziałem we współwłasności gruntu. Z tytułu zakupu ww. lokalu podatnik korzystał z ulgi na zakup lokalu oraz na zakup udziału w prawie własności gruntu. W 2003 r. sporządzony został akt notarialny przenoszący własność ww. lokalu na podatnika. Zgodnie z art. 4 us ...

Czy na skutek zmiany aktem notarialnym oświadczenia stron co do ceny lokalu mieszkalnego podatnik powinien skorygować deklarację VAT-7 za miesiąc w którym wykazano zawyżoną kwotę sprzedaży i podatku należnego czy za miesiąc w którym zmniejszono cenę aktem notarialnym .

Stan faktyczny w sprawie . Podatnik złożył korektę deklaracji VAT-7 dokonując obniżenia podatku należnego za miesiąc , w którym dokonano sprzedaży lokalu mieszkalnego potwierdzonej aktem notarialnym .Przedmiotowa sprzedaż nie była ujęta w kasie rejestrującej jak również nie wystawiono faktury VAT . Następnie aktem notarialnym zostało spisane oświadczenie stron o zmianie ceny sprzedaży lokalu mie ...

Czy mogę dokonać odliczeń od podatku w ramach „ulgi remontowej”, jeżeli w momencie ponoszenia wydatku (zakup grzejników) nie byłam jeszcze właścicielem lokalu mieszkalnego? Dysponowałam wyłącznie notarialną umową przedwstępną dotyczącą zakupu ww. lokalu mieszkalnego.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2004 r., uzupełnione w dniu 09.04.2004 r., udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się pos ...

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego (22%) określonego w fakturze VAT dotyczącej zakupu budynku - pawilonu handlowego (wybudowanego w latach 70-tych) w sytuacji, gdy akt notarialny wskazuje jako nabywców oboje małżonków, faktura natomiast została wystawiona tylko na jednego z nich, będącego podatnikem podatku VAT? Sprzedający budynek zakupił go uprzednio jako towar używany, którego sprzedaż, zgodnie z art.7 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o VAT podlegała zwolnieniu od podatku VAT. Sprzedający nie poniósł żadnych wydatków powodujących ulepszenie tego budynku.

Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że małżonkowie H. dokonali zakupu pawilonu handlowego stanowiącego odrębną nieruchomość. Transakcja została udokumentowana aktem notarialnym, w którym jako nabywcę wskazano oboje małżonków, oraz fakturą wystawioną wyłącznie na Panią H. prowadzącą działalność gospodarczą i będącą podatnikiem podatku od towarów i usług. W fakturze wskazano, że ...

Czy od sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (oddziału samodzielnie sporządzającego bilans), dokonanej w formie aktu notarialnego, strony transakcji zobowiązane będą uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% ?

W przypadku sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (oddziału samodzielnie sporządzającego bilans), zawartej w formie aktu notaralnego, podatek od czynności cywilnoprawnych zostanie naliczony i pobrany przez płatnika - notariusza - wg stawki określonej w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 wrześnnia 2000r. (Dz. U. Nr 86, poz. 959), tj. 2% od wartości rynkowej przedmiotu sprzedaży. ...

Generowanie strony w 7 ms