Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zmiana

Stawki podatku

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 21.03.2003 r. w sprawie interpretacji przepisów podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług, tj. ustalenia stawki podatku VAT na sprzedaż bułki tartej (symbol PKWiU 15.82.13-90.00, poprzedni symbol SWW 2421-92, stawka podatku VAT 7%) Urząd Skarbowy w Star ...

Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.09.2003 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach uprzejmie informuje. Z dokumentów będących w posiadaniu tut. Urzędu wynika, że rejestrując od 01.05.1999r. działalność gospodarczą w zakresie usług taksówkowych podatnik wybrał opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej. Z dniem 01.08.2003 r. utracił prawo do korzystania z op ...

Czy różnice kursowe, wynikające z przewalutowania kredytu są: -dodatnie-przychodem podatkowym, -ujemne-kosztem podatkowym?

Odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 12 lutego 2004 roku, (uzupełnione pismem z dnia 19 lutego 2004 roku), dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zaliczania do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów różnic, wynikających z przewalutowania na polskie złote kredytu bankowego zaciągniętego w walucie EURO, Naczelnik Warmińsko – Mazur ...

Rok podatkowy

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 stycznia 2004 r. znak HN/139/04 w sprawie zmiany roku podatkowego, na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuję, że w myśl art. 4 ustawy z dnia 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych u ...

Jaka stawką VAT należy stosować do wyrobów, które wg starej klasyfikacji miały symbol SWW 24.22, a wg nowej PKWiU mały symbol 15.82?

W odpowiedzi na pismo z dnia 5.02.2004 r. (data wpływu 9.02.2004 r.) w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii stawki podatku od towarów i usług (VAT) na produkowane wyroby ciastkarskie, które wg „starej” klasyfikacji statystycznej SWW miały symbol 24.22 a wg „nowej” PKWiU 15.82.1 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzozowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja poda ...

Czy zachowam prawo do odliczenia kolejnych wydatków z tytułu wpłat na zakup lokalu mieszkalnego od developera dokonywanych od 2001r., w przypadku zmiany lokalizacji lokalu mieszkalnego ( w ramach tego samego developera )?

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509), podatnikom którzy w latach 1997-2001 nabyli prawo do odliczenia od podatku wydatków poniesionych na cele określone w art. 27a ust 1 pkt 1 lit. a-f ust ...

Rok podatkowy

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz art. 14a § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 29.10.2003 r. w sprawie zasad ustalania roku podatkowego przekazuje poniższe wyjaśnienia: Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych ustalają rok podatkowy wg zasad określonych ...

Dotyczącym zmiany zasad prowadzenia rachunkowości w trakcie roku z Zakładowego Planu Kont na Zintegrowany System Informatyczny i zgodności z przepisami ustawy o rachunkowości oraz przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z zapytaniem z dnia 12 stycznia 2004 r. (wpływ do Urzędu 19 stycznia 2004 r.) dotyczącym zmiany zasad prowadzenia rachunkowości w trakcie roku z Zakładowego Planu Kont na Zintegrowany System Informatyczny i zgodności z przepisami ustawy o rachunkowości oraz przepisami ustaw ...

Czy wydatki związane z przekształceniem formy prawnej spółki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, na postawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

Przekształcenie formy prawnej następuje na mocy przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). Przepisy art. 551-570 ww. kodeksu nakładają na spółkę przekształcaną wiele obowiązków. I tak, spółka planująca przekształcenie zobowiązana jest m. in. do sporządzenia: - planu przekształcenia, - opinii biegłego, - projektu uchwał o przekształceniu ...

Czy brak zawiadomienia przez podatnika Naczelnika Urzędu Skarbowego o wyborze roku podatkowego odmiennego od roku kalendarzowego, w terminie określonym przepisami ustawy powoduje, iż wybór ten nie jest prawnie skuteczny, a zatem rokiem podatkowym u podatnika zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy będzie rok kalendarzowy?.

W związku z otrzymaniem od Państwa zapytania z dnia 05.05.2004r. (wpłynęło do Urzędu Skarbowego Warszawa – Praga 10.05.2004r. a następnie przekazanego do tutejszego U.S. w dniu 14.05.2004r. i uzupełnione w dniu 31.05.2004r.) - złożonego w trybie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 ze zm.), Naczelnik Drugiego mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Wars ...

Generowanie strony w 2 ms