Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: bezczynność organu

Stosownie do art. 139 § 1 Ordynacji podatkowej załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania podatkowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. Bezczynność organu występuje wówczas, gdy organ ten nie podejmuje stosownych działań mimo prawnego obowiązku ich podjęcia, albo jeśli działania takie podejmuje, ale nie kończy ich wydaniem stosownego aktu.

Firma xxxxxxxxx spółka jawna z siedzibą w xxxxxxx, zwana dalej Spółką, złożyła wniosek o wznowienie postępowania zakończonego decyzją Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu z dnia 21 listopada 2005r. nr xxxxxxxx-9118-131/2/2005, utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w Rzeszowie z dnia 24 sierpnia 2005r. nr xxxxxxxx-4801-126/2005/AF, którą odmówiono stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzow ...

Generowanie strony w 9 ms