Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: drogi publiczne

Stawki podatku

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku ze złożonym zapytaniem odnośnie stawki podatku od towarów i usług z tytułu wykonania budowy oświetlenia ulicznego, prace geodezyjne, opłaty za zajęcie pasa drogowego przez wykonawcę oświetlenia. Urząd Skarbowy w Busku-Zdroju uprzejmie informuje: 1. Budowa oświetlen ...

Stawki podatku

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 20.02.2003 r. w sprawie stawki VAT na świadczenie usług projektowych związanych z budową, utrzymaniem, remontami i modernizacją dróg, ulic, placów oraz obiektów mostowych Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Świadczenie usług projektowych polegaj ...

Stawki podatku

W odpowiedzi na pismo Nr SIM.I.-7070/20/2003, które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 29.05.2003 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 04 grudnia 2002 r. zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczeniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 213, poz. 1803), w ...

Stawki podatku

Działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach na złożone w dniu 20.02.2003 r. zapytanie w sprawie udzielenia pisemnej informacji odnośnie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Przepis art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podat ...

Stawki podatku

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z wnioskiem znak: TP-209/2003 z dnia 07.04.2003r. uzupełnionym w dniu 16.04.2003r. pismem znak: TP-233/2003 w sprawie interpretacji przepisów podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług, tj. ustalenia stawki podatku VAT na sprzedaż usług projektowych i badań technicznych do ...

W sprawie zastosowania podatku VAT od nieodpłatnego przekazania obiektu infrastruktury technicznej.

W odpowiedzi na zapytanie Jednostki z dnia 27.10.2003 r., które wpłynęło do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 30.10.2003 r. w sprawie zastosowania podatku VAT od nieodpłatnego przekazania obiektu infrastruktury technicznej Naczelnik Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, że art. 13 w związku z art ...

Czy wydatki dotyczące modernizacji drogi, przy której ma zostać wybudowana nieruchomość stanowią dla przedsiębiorcy koszt uzyskania przychodu?

W celu wybudowania hali magazynowej, która jest niezbędna z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej, przedsiębiorca musi uzyskać pozwolenie na jej budowę, co jest związane z wydaniem opinii dot. planowanej inwestycji m.in. przez Zarząd Dróg Miejskich. W piśmie skierowanym do spółki Zarząd ten uzależnił wydanie pozytywnej opinii od wykonania przez przedsiębiorcę projektu wzmocnienia i ...

Czy do wykonawstwa robót budowlano-montażowych przy budowie dróg gminnych stosuje się obniżoną stawkę VAT w wysokości 7%. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego drogi te obsługują tereny budownictwa zagrodowego, w której to zabudowie znajdują się budynki mieszkalne ?

Stosownie do art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) do dnia 31 grudnia 2007r. stosuje się stawkę 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Zgodnie z ust. 3 pkt 2 w/w przepisu, urządzanie i zagospodarowanie teren ...

W sprawie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usłg od realizowanych inwestycji

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chełmnie działając zgodnie z art. 14a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 18 lutego 2004 r. (wpływ do U.S. 23.02.2004 r.) w sprawie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usłg od realizowanych inwestycji uprzejmie informuje, iż: Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy o podatku o ...

W złożonym piśmie pytają Państwo czy możliwe jest odliczenie podatku od towarów i usług przy ponoszeniu nakładów na realizację inwestycji „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w xxx – Etap I Budowa odcinka I i II” jeśli nie mają one związku ze sprzedażą opodatkowaną. Państwa zdaniem, z uwagi na fakt, iż zakupy dotyczące powyższej inwestycji nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie z powołanym przepisem odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z ...

Generowanie strony w 21 ms