Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: skuteczność wniosku

1. Nie ulega przy tym wątpliwości, że art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej precyzyjnie określa rodzaje ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, jakich może udzielić organ podatkowy. Wykładnia gramatyczna i logiczna omawianych przepisów prowadzą zatem do jednoznacznego wniosku, że istnieją również takie ulgi podatkowe wymienione w art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej, które nie stanowią pomocy publicznej. W przeciwnym wypadku zamieszczenie w art. 67b § 1 Ordynacji podatkowej pkt 1 byłoby nielogiczne, zaś wynikająca z tego zapisu treść normatywna okazałaby się zbędna. 2. Przepis art. 67a Ordynacji wskazuje jedynie, które jakie rodzaje ulg mogą być przez organy podatkowe przyznawane wnioskodawcy, nie przesądza natomiast, które z nich stanowią pomoc publiczną, a które nie. Również ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291 ze zm.) nie zawiera definicji tego pojęcia. 3. Analizując orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości można wywieść, że na pojęcie pomocy publicznej składają się cztery elementy. Pomoc musi: a. być udzielana przez państwo lub ze środków publicznych, b. uprzywilejowywać niektórych przedsiębiorców lub produkcję niektórych towarów, c. przynosić korzyści przedsiębiorcy,wywierać wpływ na handel wewnątrz wspólnoty.

Wyrokiem i dnia 7 grudnia 2006 r., sygn. akt I SA/Sz 245/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił zaskarżone postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 1 lutego 2006 r. w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku Andrzeja W o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej w podatku od towarów i usług oraz poprzedzające je postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gry ...

Generowanie strony w 10 ms