Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: skup

Podatek od towarów i usług

Urząd Skarbowy w Jędrzejowie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem z dnia 26.05.2003 roku w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatku od towarów i usług, wyjaśnia: Handel samochodami używanymi może odbywać się w formie komisu lub skupu i sprzedaży samochodów. W ...

Czy zakup samochodów od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej celem dalszej odsprzedaży podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na Pani pytanie czy jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą w razie zakupu samochodów od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej na podstawie umowy cywilnoprawnej kupna, powinna Pani naliczać i odprowadza ...

Jaka jest właściwa stawka VAT na usługi prowadzenia skupu, suszenia i czyszczenia ziarna oraz składowania a następnie przewozu rzepaku do miejsca przetwarzania, które to usługi są zlecane obcym wyspecjalizowanym podmiotom?

Przepis § 67 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. zwalnia od podatku od towarów i usług, usługi związane ze skupem i przechowywaniem płodów rolnych. Należy podkreślić, iż wskazana regulacja prawna stanowiąca o zwolnieniu od VAT nie wymienia określonego grupowania statystycznego usług nim objętych tylko w sposób ogólny określa, iż wskazane zwolnienie odnosi się do u ...

Czy skup złomu stalowego i żeliwnego dokonywany przez podatnika VAT od osób nieprowadzących działalności gospodarczej w latach 1999 - 2000 rodzi obowiązek podatkowy w opłacie skarbowej?

Ustawa z dnia 31.01.1989 r. o opłacie skarbowej obowiązująca do dnia 31.12.2000 r. obejmuje swym zakresem przedmiotowym między innymi umowy sprzedaży. Stosownie do dyspozycji art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a tejże ustawy, nie podlegają opłacie skarbowej umowy sprzedaży zawierane przez podatników, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. ...

Czy do dochodów osiąganych przez Spółdzielnię w zakresie skupu i sprzedaży owoców i warzyw od członków Spółdzielni ma zastosowanie wyłączenie wynikające z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brodnicy w związku z Waszym zapytaniem z dnia 2003.12.19 (wpływ 2003.12.22) uzupełnionym w dniu 2004.01.12 informuje, co następuje: Z treści Waszego zapytania wynika, że od dnia 2003.11.19 rozpoczęła działalność gospodarc ...

Czy wosk pszczeli wyłączony jest z produktów rolnych? Jaką stawkę podatku od towarów i usług stosować przy skupie wosku pszczelego od rolników ryczałtowych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.05.2004 r. w sprawie zastosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług przy dostawie wosku pszczelego o symbolu PKWiU 01.25.25-00.10, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt ...

W sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług suszenia płodów rolnych.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), odpowiadając na zapytanie złożone w tut. urzędzie 24.03.2004 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług suszenia płodów rolnych informuję: Świadczone usługi wg opisu przedstawionego w piśmie polegają na suszeniu płodów rolnych ze względu na to, że powyżej określonej n ...

Dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w odpowiedzi na wniosek z dnia 27.40.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w sprawie interpretacji przepisów w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych wyjaśniam. Płatnik, który ...

W jaki sposób Podatniczka ma zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów taki towar handlowy?

Stan faktyczny: Podatniczka prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych w zakresie sprzedaży artykułów kolekcjonerskich, w tym także zużytych kart telefonicznych, monet itp. Część towaru uzyskuje w sposób, który utrudnia ewidencjonowanie tj. przekazuje do sprzedaży własną kolekcję, sprzedaje monety będące w obiegu płatniczym (okazjonalnie), a także zużyte kart ...

Czy działalność gospodarcza polegająca na skupie złomu metali szlachetnych wymaga prowadzenia rejestru osób ten złom sprzedających?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 zezm.) – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, iż zamierza prowadzić działalność gospodarczą w ...

Generowanie strony w 13 ms