Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przesłuchanie strony

1. Odnosząc się do sformułowanych w niej zarzutów należy przede wszystkim podnieść, że powołanie się w pkt 1.1 ab initio skargi na naruszenie przepisów art. 1 § 1 i 2 ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz art. 3 p.p.s.a. (bez oznaczenia jednostki redakcyjnej tego artykułu) w związku z innymi przepisami prawa stosowanymi przez organy podatkowe, bez wskazania odpowiednich przepisów regulujących postępowanie przed sądami administracyjnymi, jest niewystarczające dla przeprowadzenia kontroli instancyjnej zaskarżonego wyroku. Dwa pierwsze z wymienionych przepisów stanowią bowiem jedynie o kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne, wyznaczając jej zakres przedmiotowy. Zaniechanie wyliczenia przepisów o postępowaniu, których naruszenia mógłby dopuścić się sąd administracyjny pierwszej instancji, czyni bezprzedmiotową ocenę uchybień łączących się z ustaleniami Sądu co do szacowania elementu przychodu w postaci marży. 2. W postępowaniu sądowoadministracyjnym niedopuszczalne jest przeprowadzanie dowodów z zeznań świadków, wobec czego stawianie tego typu zarzutu sądowi administracyjnemu pierwszej instancji jest nieuzasadnione. Bezpodstawny okazał się również zarzut zignorowania przez Sąd błędu organu podatkowego, polegającego na pominięciu wniosku o przesłuchanie świadków. Analiza akt sprawy dowodzi, że na przesłuchanie stawił się tylko jeden ze świadków. Jego zeznania zostały poddane ocenie, co pozwalało na odstąpienie od przesłuchania kolejnych dwóch świadków w przedmiocie ustalenia jakości dań oferowanych przez skarżącego, asortymentu i metod pozyskiwania klientów.

Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie decyzją z dnia 16 listopada 2005 r., utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie z 12 sierpnia 2005 r. określającą wysokość straty podatkowej, w wysokości 2.025,87 zł, poniesionej przez Leszka O (podatnika) w działalności gospodarczej w 2002 r. Przyjmując, że podatnik stosował marże wskazane w wyjaśnieniu z dnia 9 grudnia 2004 r ...


Generowanie strony w 10 ms