Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sfałszowanie dowodu

Stosownie do art. 240 § 2 Ordynacji podatkowej można wznowić postępowanie przed wydaniem orzeczenia sądu stwierdzającego sfałszowanie dowodu, jeżeli łącznie występują dwie przesłanki, a mianowicie wówczas, gdy sfałszowanie dowodu jest oczywiste i wznowienie jest niezbędne w celu ochrony interesu publicznego. Fałszywość dowodów jest oczywista, gdy jest ona ewidentna, widoczna dla osoby nieposiadającej wiedzy specjalistycznej, fałszerstwo jest na tyle widoczne, iż nie wymaga prowadzenia żadnego postępowania wyjaśniającego.

Wyrokiem z dnia 12 czerwca 2007 r., sygn. akt I SA/Bd 272/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Wojciecha L... na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 19 Iutego2007 r. nr PB4/4306-24/06 r. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z dnia 03 listopada 2004 r. nr RMI.4320/249/04/U/U, ustalającej Wojciechowi L... ...

Generowanie strony w 15 ms