Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dokumenty przetargowe

Zwolnienia przedmiotowe

Urząd Skarbowy w Jędrzejowie w odpowiedzi na pismo z dnia 17.02.2003 r. znak: ZOZ KS/13/03 informuje, iż zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 08.01.1993 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) pod pojęciem towaru rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części będące przedmiotem czynności określonych w art. 2 ustawy, które ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy następujących usługach i sprzedaży towarów: 1. sprzedaż opracowanej zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych dokumentacji przetargowej PKWiU 75.11.11-00.20 2. wydanie przez Urząd Miejski zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w drodze decyzji administracyjnej PKWiU 75.13.14-00.20 3. opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 4. oprocentowanie pożyczek przyznawanych na cele mieszkaniowe przez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5. wykonanie przyłącza wodociągowego – roboty związane z budownictwem mieszkaniowym PKWiU 45.21.41-00.10 6. nagrody w formie niepieniężnej przyznane przez Burmistrza na rzecz osób fizycznych i instytucji (np. książki, puchary) oraz czy należy zaewidencjonować tę nagrodę w kasie fiskalnej 7. zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych pracowników urzędu 8. subwencje oświatowe otrzymane z budżetu państwa przekazywane później szkołom na ich działalność statutową, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, urzędu wojewódzkiego, powiatu, a następnie przekazywane na realizację zadań statutowych w zakresie administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego, pomocy społecznej oraz środki otrzymane z bezzwrotnej pomocy zagranicznej z budżetu Unii Europejskiej, np. w ramach programu SAPARD, PHARE przeznaczone na budowę kanalizacji na wsi?

1) Sprzedaż opracowanej zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych dokumentacji przetargowej (specyfikacji)PKWiU 75.11.11-00.20, za którą podmiot organizujący przetarg, zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002r. Nr 72 poz. 664 z późz.zm.) pobiera opłatę w wysokości nie wyższej od kosztu ich druku i przesłania, nie jest sprzedażą w rozumieniu pr ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przekazanie kontrahentom dokumentacji przetargowej?.

Pismem z dnia 8 lipca 2004, Spółka zwróciła się do tut. organu podatkowego z zapytaniem w sprawie interpretacji przepisu art.2 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 54, poz.535). Stan faktyczny: Spółka objęta jest ustawą o zamówieniach publicznych i w związku z tym przekazuje kontrahentom dokumentację dotyczącą warunków zamówienia . Czy przekazanie takiej dokument ...

Jak należy opodatkować czynność wydania specyfikacji przetargowych przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej?

dotyczy: informacji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 07.05.2004 r. nr PP–I/446/KM/67/2004 w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wydawania specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ramach procedury przetargu. Dokonując na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz.926 ze zm.) weryfikacji ww. inform ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług: - pobierane opłaty za specyfikacje dot. przeprowadzanego przetargu, - otrzymywane odsetki od lokat bankowych.

Pobieranie opłat za specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego wynika z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). W myśl tej ustawy zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia. Cena, jakiej można żądać za specyfikację istotnych warunków zamówienia, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania. Zgodn ...

Podatnik pyta, czy dostawa dokumentacji przetargowych w postaci specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z pismem z dnia 08.10.2004r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 14.10.2004r.) oraz pismem uzupełniającym z dnia 20.10.2004r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 21.10.2004r.) w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich, działając na podstawie art. 14a § 1 ustaw ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowana jest sprzedaż specyfikacji przetargowych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.11.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje jak niżej: Stosownie do przepisów art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od tow ...

Czy sprzedaż specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zadań inwestycyjnych, za które podatnik pobiera należności od wykonawców podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 22-procentowej czy nie podlega opodatkowaniu?

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.09.2003 r. (znak: Fn.3327/10/2003), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.), uprzejmie informuje: Z opisanego stanu faktycznego wynika, że Urząd Gminy sprzedaje specyfikacje istotnych warunków zamówienia dot. zadań inwestycyjnych jako towar opodatkowa ...

Czy wydanie specyfikacji przetargowej przez spółkę zajmującą się świadczeniem usług sklasyfikowanych wg PKWiU 41.00.20 oraz PKWiU 90.00.11 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

dotyczy: informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zakopanem z dnia 2.06.2004 r. nr PP443-13/04 w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Dokonując na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) weryfikacji ww. informacji, Dyrektor Izby Skarbowej uzupełnia zawartą w niej ocenę pra ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług odpłatne przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia?

We wniosku podatnik przedstawił następujący stan faktyczny : Jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych. Ponadto podatnik realizuje zadania nałożone odrębnymi przepisami prawa, do których został powołany. Realizując zadania, podatnik zobowiązany jest do przeprowadzania przetargów zgodnie z ustawą " Prawo zamówień publicznych ". War ...

Generowanie strony w 6 ms