Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odpłatne przekazanie

Zwolnienia przedmiotowe

Urząd Skarbowy w Jędrzejowie w odpowiedzi na pismo z dnia 17.02.2003 r. znak: ZOZ KS/13/03 informuje, iż zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 08.01.1993 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) pod pojęciem towaru rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części będące przedmiotem czynności określonych w art. 2 ustawy, które ...

Czy odpłatne przekazanie wybudowanego z własnych środków przyłącza gazowego, stanowiącego element kotłowni gazowej przy szkole podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 05.01.2004 r. (data wpływu 08.01.2004 r.) w sprawie opodatkowania odpłatnego przekazania Zakładowi Gazowniczemu wybudowanego z własnych środków przyłącza gazowego, stanowiącego element kotłowni gazowej przy szkole oraz możliwości złożenia korekty deklaracji ...

W jaki sposób należy ustalić wysokość stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w związku z wydłużeniem okresu trwania umowy o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania zawartej w trybie przepisów ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych?

Jak wynika ze złożonej przez spółkę umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego, od dnia 1.01.2001 r. zostało jej oddane przedsiębiorstwo państwowe do odpłatnego korzystania. Nastąpiło to na mocy art. 39 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o komercjalizacji. W umowie tej Skarb Państwa zobowiązał się, z zastrzeżeniem określonych warunków, do przeniesienia na spółkę własności przedmiotu umowy oraz prawo wiecz ...

Czy czynność odpłatnego przekazania prawa do nakładów inwestycyjnych w obcym środku trwałym osobie trzeciej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Stosownie do przepisu art. 8 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Z treści wskazanego przepisu wynika ze, że zakres opodatkowania świadczonych usłu ...

Czy oddanie nieruchomości w trwały zarząd podlega ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535)?

Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r Nr 8, poz. 60) oraz art. 15 ust 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubaczowie po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.02.2005 r (data wpływu 22.02.2005 r.) złożonego przez Starostwo Powiatowe w sprawie interpretacji p ...

Czy Zgromadzenie jest podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie odpłatnego jak i nieodpłatnego udzielania licencji na publikację, o której mowa w zapytaniu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst ustawy Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60), art. 5 ust. 1, art. 8 ust. 1 pkt 1, art. 15 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r nr 54 poz.535), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.02.2005r w sprawie udzielenia interpretacji co do zak ...

w sprawie dotyczącej stawki podatku od towarów i usług przy przekazaniu na rzecz uczestników przetargu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przekazywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nastąpiło na podstawie art.42 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn.zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań inwestycyjnych przez Gminę. Ustalona została odpłatność za przekazaną specyfikację w kwocie pokrywającej koszty jej wydrukowania i przekazania oferentom.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ), art. 5, art.8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 z późn.zm.) po zapoznaniu się z treścią wniosku znak: z dnia 26 kwietnia 2005r. (złożonego 29.04.2005r., uzupełnionego 11.05.2005r. i 21. ...

Czy umowa odpłatnego przekazania na własność urządzeń wodociągowych mająca charakter umowy sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (art. 8 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych)?

Ze stanu przedstawionego w zapytaniu, wynika że Szpital ma zamiar dokonać odpłatnego przekazania własności urządzenia wodociągowego na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Umowa zostanie zawarta w oparciu o przepis art. 31 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.) zgodnie z nim osoby, które wybudował ...

W roku 2003 Spółdzielnia wybudowała domki jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą techniczną. Z uwagi na związek prowadzonej inwestycji z obrotem nie podlegającym opodatkowaniu w myśl przepisów obowiązującej wówczas ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym podatek VAT nie podlegał odliczeniu. Z ogólnych kosztów inwestycji wyłączono koszt brutto sieci kanalizacji sanitarnej, która w dniu 30.12.2004 r. na podstawie zawartej umowy została odpłatnie przekazana przez Spółdzielnię innemu podmiotowi. Z uwagi na to, że czynność odpłatnego przekazania nastąpiła pod rządami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wystawiono fakturę naliczając podatek VAT, który rozliczono w deklaracji VAT-7 za grudzień 2004 r. Czy w tej sytuacji w oparciu o art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przysługuje prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur wystawionych w 2003 r. a dokumentujących wykonanie sieci kanalizacyjnej.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.07.2005 r. znak GK/3206/05 w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego postanawiam: ocenić stanowisko Strony jako nieprawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego stanu faktyc ...

Pytanie podatnika dotyczy opodatkowania podatkiem VAT odpłatnego przekazania Gminie sieci wodno - kanalizacyjnej.

Wnioskodawca wskazał we wniosku, że prowadzi działalność gospodarczą polegającą m. in. na nabywaniu, zagospodarowywaniu i dostawie nieruchomości oraz budownictwie. W ramach tej działalności podatnik rozpoczął budowę osiedla domów jednorodzinnych, do których podwykonawca robót instalacyjnych wykonał sieć wodociągową i kanalizację sanitarną. Podwykonawca wystawiając wnioskodawcy fakturę VAT za wykon ...

Generowanie strony w 27 ms