Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zasada swobodnej oceny dowodów

Przy usługach niematerialnych, jakimi są usługi marketingowe, to podatnik musi wykazać, że usługi te zostały rzeczywiście wykonane, miały na celu uzyskanie przychodu i że wykonał je podmiot, na rzecz którego poniesiono wydatek.

1. Wyrokiem z 23 stycznia 2007 r., sygn. akt I SA/Bk 429/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę "K." - Spółka z o.o. w B. (dalej: spółka) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z 28 września 2006 r., nr PBI/4118-49/KG/2006 utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku z 31 października 2005 r. określającą spółce zobowiązanie w podat ...

Właściwe organy, kierując się zasadą swobodnej oceny dowodów, miały prawo odmówić uwzględnienia wniosków dowodowych, jeśli dla wykazania istnienia pewnej okoliczności niezbędne było jej udokumentowanie.

Decyzją z dnia 19 lipca 2006 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim ustalił Annie P. (skarżącej) zobowiązanie w zryczałtowanymi podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za rok 2002 w kwocie 23.066,00 zł. Organ podatkowy przyjął, iż małżonkowie P. nie udokumentowali pochodzenia środków finansowych przeznaczonych na pokrycie wyda ...

1) Sąd I instancji w zaskarżonym wyroku nie dopuścił się takich naruszeń prawa, które miały wpływ na wynik sprawy, bowiem w skardze kasacyjnej należy wykazać zarówno fakt naruszenia przepisów procesowych, jak i uprawdopodobnić istnienie owego potencjalnego związku. Sąd kasacyjny związany granicami skargi kasacyjnej dokonując oceny zasadności zawartych w niej zarzutów nie może domyślać się, jakie konkretnie dowody zdaniem skarżących zostały pominięte oraz do wykazania, jakich okoliczności faktycznych miałyby one służyć. 2) Zagadnienie wstępne dotyczy sytuacji, kiedy rozstrzygnięcie merytoryczne sprawy będącej przedmiotem postępowania uzależnione jest od wcześniejszego rozstrzygnięcia zagadnienia materialnoprawnego, które z istoty swej należy do kompetencji innego organu administracyjnego lub sądu i nie było wcześniej prawomocnie przesądzone. 3) Postępowania dotyczące podatku dochodowego wsporników spółki cywilnej i postępowanie w sprawie określania spółce cywilnej wielkości podatku od towarów i usług są odrębnymi postępowaniami i w każdym z nich organ podatkowy dokonuje odrębnych ustaleń zmierzających do określenia wielkości przychodu lub obrotu. 4) Zgodnie z treścią art. 141 § 4 p.p.s.a. - sąd ma obowiązek takiego uzasadnienia wyroku, by zawierało zwięzłe przedstawienie stanu sprawy, zarzutów podniesionych w skardze, stanowisko pozostałych stron, podstawę prawną rozstrzygnięcia oraz jej wyjaśnienie. W istocie zarzucana sądowi I instancji nieprawidłowość uzasadnienia polega na rozstrzygnięciu niezgodnie z oczekiwaniami skarżących, która to okoliczność nie powoduje, iż doszło do naruszenia wyżej cyt. przepisu.

Wyrokiem z dnia 19 grudnia 2007 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Katarzyny i Marka K... na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 20 września 2007 r. określającą podatnikom wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 rok. Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym ustalonym przez organy podatkowe i przyjętym przez S ...


Generowanie strony w 13 ms