Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przekazanie rzeczy

Zwolnienia przedmiotowe

Urząd Skarbowy w Jędrzejowie w odpowiedzi na pismo z dnia 17.02.2003 r. znak: ZOZ KS/13/03 informuje, iż zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 08.01.1993 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) pod pojęciem towaru rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części będące przedmiotem czynności określonych w art. 2 ustawy, które ...

Czy przekazanie wspólnikowi, który wystąpił ze spółki cywilnej, części środków trwałych (nieruchomości) za zwrot wkładu wniesionego w pieniądzu, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.02.2004 r. (data wpływu do U.S. w Kutnie: 19.02.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że: Zgodnie z treścią art. 871 § 1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) wspólnikowi występującemu z ...

Zobowiązania podatkowe

Przeniesienie własności rzeczy i praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa na podstawie art. 66 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa jest szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. Szczególny charakter tego przypadku wygaśnięcia zobowiązania podatkowego polega na tym, iż pieniężna wierzytelnoś ...

Czy umowa ustanowienia bezpłatnego użytkowania nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa / Dz.U.z 2005r. nr 8,poz.60 / - w wyniku wszczęcia z urzędu postępowania na podstawie postanowienia z dnia 19.05.2005r. nr PO/436/02/0001/05 - uchyla się ostateczne postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni z dnia 12.04.2005r. nr PO/436 – 001/05 , udzielające ..... pisemnej interpr ...

Pytanie podatnika dotyczy „nie opodatkowania” podatkiem VAT drewna opałowego otrzymanego od darczyńcy z przeznaczeniem na wspomożenie podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Z pisma wnioskodawcy wynika następujący stan faktyczny: Ośrodek Pomocy Społecznej otrzyma drewno opałowe od darczyńcy z przeznaczeniem na wspomożenie podopiecznych Ośrodka.Wg Strony – Ośrodek nie ma obowiązku naliczać podatku VAT od przekazanego drewna podopiecznym. Ustosunkowując się do powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnia co następuje: W myśl postanowień art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 ...

Czy w celu udokumentowania i odliczenia darowizny rzeczowej właściwym dokumentem potwierdzającym przekazanie darowizny rzeczowej na rzecz organizacji pożytku publicznego jest umowa zawarta pomiędzy stronami, w której strony określą wartość darowizny?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy stwierdza, że stanowisko Pani - przedstawione we wniosku z dnia 14.09.2005 r. (który wpłynął w dniu 20.09.2005 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17.11.2005 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastoso ...

czy na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o p.d.o.p. koszt przekazywania tytanowych głowic wielokrotnego użytku oraz pęset dostarczanych przez XXX przy zakupie określonej partii soczewek przez klientów, jako element warunkujący przyjęcie oferty przez klientów - stanowi dla Spółki w pełni odliczalny k.u.p.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych, w indywidualnej sprawie podatnika ...

Zdaniem Podatnika, z uwagi na brak definicji ustawowej, prawidłowe jest ustalanie jednostkowych kosztów wytworzenia w oparciu o sumę wydatków przypisanych bezpośrednio do procesu przygotowania płyt. Nie ma konieczności doliczania do wartości płyt poniesionych kosztów wynagrodzeń, ponieważ nie można ich przyporządkować wprost do konkretnych nakładów płyt.

POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 19.01.2006r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego, w odniesieniu do sposo ...

Czy towary przekazywane nieodpłatnie w ramach świadczonej usługi marketingowej podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 13.02.2006r. (data wpływu do tutejszego urzędu 14.02.2006r), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania prze ...

Czy materiały przekazywane w ramach świadczonej usługi podlegają opodatkowaniu?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 24.03.2006r. (data wpływu do tutejszego urzędu 29.03.2006r), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania pr ...

Generowanie strony w 42 ms