Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Izrael

Czy opisane wyżej działanie polskiej spółki było prawidłowe? Czy pomimo rozliczenia przez spółkę zagraniczną w Izraelu w całości podatku należnego od uzyskanego przychodu polska spółka winna rozliczyć w Polsce także część podatku należnego od przychodu uzyskanego przez Izraelską spółkę, tj. 5% naliczonego podatku od wypłaconych odsetek?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów st ...

Czy w związku z przebywaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego pobytu oraz powiązaniem gospodarczym z Polską, Wnioskodawca podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia zamieszkania w Polsce?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

1.Czy Teatr, legitymujący się Certyfikatem Rejestracji Stowarzyszenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Izraela, działający zgodnie z przepisami ustawy o stowarzyszeniach Hatasam z roku 1980, wypełnia definicję osoby zawartą w art. 3 ust. 1 lit. d) umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w dniu 22 maja 1991 r. (Dz. U. z 1992 r. Nr 28, poz. 124)? 2.Czy w rozpatrywanym zdarzeniu przyszłym będzie miał zastosowanie art. 17 ust. 2 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeżeli dochód mający związek z osobiście wykonywaną działalnością artysty nie przypada temu artyście, lecz innej osobie oraz czy dochód taki – bez względu na postanowienia artykułów 7, 14 i 15 umowy – musi być opodatkowany w Polsce? 3.Jeśli w zakresie ustaleń pkt 1 i 2 będzie istniał obowiązek stosowania art. 17 ust. 2 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, w rozumieniu takim, że przychód mimo przedłożenia certyfikatu rezydencji przez Teatr z Izraela musi być opodatkowany w Polsce (państwie źródła), to czy przychód ten podlegać będzie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 20% przychodów? 4.Czy w rozumieniu przepisów art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), w pojęciu przychodów „z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej” mieścić się również będzie kwota 7.500,- wypłacona Wykonawcy jako refundacja (na podstawie wystawionej przez niego faktury) zwrotu kosztów przelotu Wykonawcy na trasie T. - W. - T.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy istnieje obowiązek rozliczenia stypendium post-doktoranckiego otrzymanego ze środków izraelsko-amerykańskiej fundacji Centrum Studiów Zaawansowanych (Matematycznych)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 23 ms