Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: obniżka (obniżenie)

Stawki podatku

Urząd Skarbowy w Jędrzejowie, działając na podstawie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 24.04.2003 roku dotyczące stawki podatku od towarów i usług dla sprzedaży surowca, jakim jest drewno surowe nie obrobione, zaszeregowane wg PKWiU pod symbolem 02.01.1, informuje: Zgodnie z § 66 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r ...

Prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony związany z inwestycją poza granicami kraju. Przedmiotowe zakupem zostały pokrytym w 50% (netto) dotacją Ministra Gospodarki.

Spółka uzyskała dotację Ministra Gospodarki w wysokości 50% netto wydatków związanych z tworzeniem Domu Polskiego poza granicami kraju. Zapytanie Podatnika dotyczy prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony związany z zakupami pokrytymi z w/w dotacji. Zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, p ...

Czy można obniżyć podatek należny o podatek zawarty w cenie paliwa zakupowanego do samochodów, które zostały nabyte przez podatnika jako samochody ciężarowe, lecz nie posiadające homologacji ? Te samochody to: Renault Trafic - ładowność 840 kg , liczba miejsc 3, Peugeot Partner - ładowność 533 kg, liczba miejsc 2, Volkswagen Transporter - ładowność 909 kg , liczba miejsc 5, Fiat Seicento - ładowność 505 kg, liczba miejsc 2

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5 tej ustawy, tzn. do samochodów os ...

Czy w świetle przepisów art. 90 i 91 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) zawarte tam pojęcie roku podatkowego jest równoznaczne z rokiem kalendarzowym.

Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w odpowiedzi na wniosek z dnia 24 maja 2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 26 maja 2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuję. Spółka zwróci ...

Czy istnieje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie paliwa do napędu pojazdu samochodowego nie budzącego wątpliwości, że jest samochodem ciężarowym ?

Świadectwa homologacji wydawane są przez ministra właściwego do spraw transportu na podstawie wyników badań homologacyjnych potwierdzających, że dany typ pojazdu odpowiada określonym warunkom technicznym. Podobne zasady obowiązują w krajach UE.Świadectwa homologacji przechowywane są w Ministerstwie Infrastruktury oraz przez podmiot, dla którego te świadectwa zostały wydane (producenta lub importer ...


Czy ulgę z tytułu wyszkolenia uczniów mozna spłacić podatek od sprzedaży nieruchomości?

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 07.09.2004 r. (data nadania 06.09.2004 r.) skierowanym do Ministerstwa Finansów w Warszawie, przekazanym Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Żarach do załatwienia zgodnie z właściwością miejscową w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrol ...

Podatnik nabywający samochody osobowe w kraju od importera lub nabywcy wewnątrzwspólnotowego zwrócił się z pytaniem, czy ma prawo obniżyć kwotę akcyzy o kwotę zapłaconą przy nabyciu wyrobów niezharmonizowanych, w przypadku dalszej sprzedaży przez niego samochodów.

Zgodnie z treścią art. 79 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym / Dz.U. Nr 29 poz. 257 z późn. zm./ podatnik ma prawo do obniżenia kwoty akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą przy nabyciu wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, związaną ze sprzedażą opodatkowaną lub zapłaconą od importu. Stosownie do art. 19 ust. 1 wymienionej ustawy podatnicy są obowiązani do obliczenia i zapłaty akcy ...

Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy w przypadku obniżenia ceny spowodowanego korektą ceny na rynku spółka powinna wystawiać fakturę korygującą zgodnie z § 19 czy § 20 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podmiotom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. W ocenie podatnika powinien wystawić fakturę korygującą zgodnie z § 19.

Stan faktyczny w sprawie: Podatnik dokonuje sprzedaży wyprodukowanych towarów wyłącznie podmiotom z grupy zajmującym się dystrybucją. Dla rozliczeń pomiędzy podmiotami z grupy przyjęta jest metoda ceny odsprzedaży. W przypadku gdy zmianie ulegnie cena na rynku wszystkie podmioty z grupy uczestniczące w łańcuchu sprzedaży dokonują korekty ceny. Ocena prawna stanu faktycznego: Kwestia możliwości udz ...

Podatnik w złożonym wniosku zadaje pytanie, kiedy można odliczyć podatek naliczony w fakturach VAT wystawionych przez polską firmę leasingową na dostawę towaru, jaką są dwie naczepy do samochodów ciężarowych ?

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, na podstawie przepisów : - art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity w Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ), - art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 9, art. 86 ust. 1 i 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm. ), po r ...

Generowanie strony w 12 ms