Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kapitał ludzki

Czy dochód uzyskany przez wspólników spółki będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Minis ...

Skutki podatkowe otrzymania dotacji oraz wsparcia pomostowego na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 06 maja 2009 r. (data wpływu do tut. Biura – 08 maja 2009 r.) do usunięcia naruszenia prawa w indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 27 kwietnia 2009 r. IBPBI/1/415-86/09/RM, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrekto ...

Czy przychody osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w części finansowanej lub zrefundowanej dotacją rozwojową pochodzącą ze środków EFS – są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Czy w części współfinansowanej przez EFS wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę o pracę w ramach projektu jest zwolnione od podatku dochodowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Czy Wnioskodawca może nie dokonywać potrąceń i przekazywać jako płatnik zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy w części otrzymywanych środków pochodzących z EFS?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...


Czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 i art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych umowy zlecenia zawarte pomiędzy realizatorem projektu a zleceniobiorcami wykonującymi poszczególne zadania programu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Czy wynagrodzenia osób zatrudnionych w związku z realizacją projektu pn. Podyplomowe Studia Menedżerskie są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych w części w jakiej finansowane są ze środków EFS?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

1. Czy kwoty dofinansowania na inwestycje oraz kwoty wsparcia pomostowego można zaliczyć bezpośrednio do k.u.p.? 2. Czy inwestycje te należy ewidencjować w pkpir? 3. Czy należy zaliczyć do środków trwałych? 4. Czy adaptację lokalu można rozliczyć jednorazowo? 5. Czy zakupy dokonane przed rozpoczęciem działalności stanowią k.u.p?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

Czy w świetle art. 22 ust. 2 nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązującej od 1 lutego 2009 r., zmieniającej zwrot „dodatki szkoleniowe" na „stypendia", Spółka obowiązana jest - jako płatnik - potrącać od wypłacanych stypendiów (wcześniej dodatków szkoleniowych) osobom fizycznym, korzystającym ze szkoleń finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego POKL - zaliczki na podatek dochodowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 9 ms