Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wysokość zaliczki

Koszty uzyskania przychodów

W uzupełnieniu pisma z dnia 31.03.2003 r. znak: PD1-412/100/2003 Urząd Skarbowy w Jędrzejowie wyjaśnia, iż zawarta w nim interpretacja przepisów dotyczących opodatkowania wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej obowiązywała w stanie prawnym przed 31.12.2002 r. Obecnie, w roku 2003 obowiązuje następująca interpretacja: Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od ...

Czy podatnik w 2004 r. może wybrać uproszczoną formę wpłacania zaliczek miesiecznych na podatek dochodowy z prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli w zeznaniu podatkowym złożonym w 2003 r. (za 2002 r.) wykazał stratę z prowadzonej działalności gospodarczej, a w 2002 r. nie składał zeznania na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ w 2001 r. był opodatkowany zryczałtownym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie działając na podstawie art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela pisemnej informacji na pisemne zapytanie z dnia 20.02.2004 r. (data wpływu pisma do Urzędu 25.02.2004 r.), dotyczące sposobu obliczania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy z prowadzonej w 2004 r. działalności gospodarczej w u ...

Kiedy powstaje przychód dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych (przy prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów) od wpłacanych zaliczek, rat przez przyszłych nabywców?

Pismem z dnia 19.12.2003 r. zwrócił się pan z żądaniem o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącym następującej sprawy: Firma „G.”, której jest pan właścicielem zajmuje się budową i sprzedażą mieszkań w budynkach wielorodzinnych oraz lokali użytkowych znajdujących się na parterze budynków mieszkalnych. W związku z przedmiotem prowadzonej działalnoś ...

Czy w ciągu roku podatkowego płatnik może zatrudnionemu wcześniej pracownikowi zacząć stosować zmniejszenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o kwotę 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 23 lutego 2004 r., w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych dotyczących zmniejszenia miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o kwotę 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, ...

Czy w wyniku złożenia oświadczenia przez osobę bezrobotną pobierającą zasiłek, samotnie wychowującą pełnoletnie dziecko pobierające rentę rodzinną Powiatowy Urząd Pracy jest uprawniony do zastosowania podwójnej ulgi podatkowej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.01.2004 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 09.01.2004 r.), zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do właściwości organ podatkowy na pisemne zapytanie płatnika ma obowiązek udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w ...


Wyjaśnienie w kwestii, jaki powinien być zastosowany podatek, koszty uzyskania przychodu oraz wystawiona przez płatnika deklaracja, dla osoby pełniącej obowiązki członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej, powołanego na podstawie uchwały wspólnoty i pobierającego wynagrodzenie stosownie do art. 28 ustawy o własności lokali.

Dyrektor Izby Skarbowej działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) dokonuje zmiany informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzielonej Państwu przez Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w piśmie z dnia 28 stycznia 2004r. Nr ZD/2 -415-1/04. Pismem z dnia 23 grudnia 2003 r. zwrócili się ...

Na jakiej podstawie prawnej mam potracać kwotę wolna od podatku z dochodu jaki przynosi mi wynajem lokali ? Jestem osobą zatrudnioną w ramach stosunku pracy i kwota wolna od podatku potrącana jest przez mojego pracodawcę z wynagrodzenia za pracę. Potrącenie kwoty wolnej od podatku dwukrotnie uważam za niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Informuję, że stosownie do uregulowania zawartego w art. 32 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) pracodawca zmniejsza zaliczkę o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty, zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku p ...

"Czy pracownikowi, który pozostaje w stosunku pracy i jednocześnie osiąga dochody z najmu rozliczane ryczaltem, można zmniejszać miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej"?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że pracownik Spółki złożył pisemne oświadczenie o os ...

W ciągu roku podatkowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekształciła się w spółkę S.A. co spowodowało obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych i - w związku z powyższym - konieczność uiszczenia płaconych w sposób uproszczony zaliczek w podwójnej wysokości. Spółka pyta czy w dalszym ciągu ma prawo do płacenia zaliczek w sposób uproszczony i w jakiej wysokości?

Z przedłożonego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż od dnia 11.05.2004 r. nastąpiło jej przekształcenie w spółkę akcyjną. W związku z powyższym zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zm.) - na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej podmiotu tj. na dzień 10.05.2004 r. istniał obowiązek zamknięcia ksi ...

Generowanie strony w 2 ms