Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: butle gazowe

Czy Spółka zużywająca gaz do napędu wózków widłowych zwolnionych z akcyzy na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, są to wyroby wypełniające dyspozycję powołanego przepisu rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, którym przysługuje zwolnienie od akcyzy, gdyż: - przedmiotem zwolnienia będą węglowodory gazowe w stanie skroplonym klasyfikowane do kodu CN 2711 12 97 - wyroby akcyzowe będą rozlewane do butli gazowych w składzie podatkowym oraz- nie będą przeznaczone do użycia w pojazdach będących pojazdami samochodowymi.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imien ...

Czy w związku z ww. opisanym stanem faktycznym nasza firma jest podmiotem pośredniczącym oraz czy musimy składać wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności i zabezpieczenie akcyzowe oraz czy musimy składać jakiekolwiek inne dokumenty? W związku z wieloma niejasnościami chcielibyśmy dowiedzieć się czy nasi klienci, którzy kupują od nas butle muszą składać nam jakieś dokumenty?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Stwierdzić należy, iż Spółka zamierzając skorzystać ze zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w § 8 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, będzie zobowiązana do napełniania (rozlewu) przedmiotowego wyrobu w składzie podatkowym. Warunek wykonania czynności rozlewu gazu płynnego do butli w składzie podatkowym wynika jednoznacznie z przepisu prawa.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imien ...

Jakiego innego, niż skład podatkowy, środka nadzoru fiskalnego, o którym mowa w dyrektywie Rady 2003/96/WE oraz innych przepisach Spółka może skorzystać w celu uzyskania zwolnienia od akcyzy w opisanej sytuacji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imien ...

1. Czy w opisanym stanie faktycznym sporadyczne napełnianie gazem skroplonym w punkcie napełniania gazem butli przyniesionych przez klienta, w myśl ustawy o podatku akcyzowym, należy uznać za produkcję? 2. Czy w opisanym stanie faktycznym czynność napełniania butli winna być objęta szczególnym nadzorem podatkowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 7 ms