Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: projektowanie

Stawki podatku

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 20.02.2003 r. w sprawie stawki VAT na świadczenie usług projektowych związanych z budową, utrzymaniem, remontami i modernizacją dróg, ulic, placów oraz obiektów mostowych Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Świadczenie usług projektowych polegaj ...

Czy projektowanie, produkcja oraz sprzedaż mebli laboratoryjnych i medycznych (w tym również protetycznych) podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%?

Pismem złożonym w dniu 6 stycznia 2004 r. podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego z zapytaniem czy projektowanie, produkcja oraz sprzedaż mebli laboratoryjnych i medycznych (w tym również protetycznych) podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%. Stan faktyczny: Podstawową działalnością podatnika jest projektowanie, produkcja i sprzedaż (najczęściej wraz z mont ...

Zgodnie z przedstawionym w zapytaniu stanem faktycznym, Podatnik posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania projektów architektonicznych (budowlanych). Pracował i nadal pracuje w wojewódzkiej jednostce samorządowej na podstawie umowy o pracę. Aby wykonywać poza godzinami służbowymi projekty architektoniczne dla osób fizycznych (nie firm) zarejestrował w 1986 roku działalność gospodarczą w zakresie projektowania architektonicznego.Podatnik pyta: Czy obecnie w ramach obowiązujących przepisów mógłby wykonywać projekty architektoniczne dla osób fizycznych, jeżeli przedmiotową działalność zlikwidowałby? Obecnie działalność jest zawieszona, a dodatkowe pozasłużbowe prace projektowe wykonywał dla Urzędów Gmin w ramach innych, nie ujętych w działalności, uprawnień zawodowych- urbanistycznych. Ponadto pyta, jakie czynności prawno- skarbowe obowiązywałyby go w sytuacji, gdyby nie musiał prowadzić działalności gospodarczej do wykonywania projektów architektonicznych dla osób fizycznych, poza godzinami służbowymi.Zdaniem Podatnika, aby wykonywać poza godzinami służbowymi projekty architektoniczne dla osób fizycznych, nie musi on prowadzić działalności w zakresie projektowania architektonicznego. W momencie powstania ewentualnego przychodu, wskutek zawarcia umowy o dzieło, zapłaciłby zaliczkę na podatek dochodowy wypełniając w tym celu formularz PIT-53.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 5a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczana do innych przychodów ze źróde ...
Jaka jest stawka podatku od towarów i usług na świadczenie przez jednostkę budżetową jednej gminy usług projektowania przestrzennego na rzecz drugiej gminy?

Zgodnie z ustawą z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późniejszymi zmianami) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegały czynności wymienione w art.2 tej ustawy i dla tych czynności określone zostały właściwe stawki podatku. Wykonanie przez podatnika czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług powoduj ...

Stawka podatku VAT na usługi projektowania terenów zielonych i ogrodów przydomowych oraz usługi zakładania i pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów przydomowych.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 21.05.2004 r. (data wpływu 26.05.2004r.), uzupełnione pismem z dnia 16.06.2004 r. w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży usług projektowych w zakresie architektury zieleni Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej ...

Opodatkowanie usług komputerowej obróbki graficznej, projektowania opakowań i grafiki opakowań wykonywanych na rzecz podmiotu zagranicznego zarejestrowanego jako podatnik VAT-UE

Ponieważ zatem opisanych wyżej usług nie zalicza się do usług przetwarzania danych nie ma wobec nich zastosowania przepis art.27 ust.4 pkt 3 i ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz.535) dotyczący miejsca świadczenia usług jako miejsca gdzie nabywca usługi posiada siedzibę. W opinii tutejszego organu podatkowego miejscem świadczenia opisanych w złożo ...

Określenie stawki opodatkowania w podatku od towarów i usług przy sprzedaży usług w zakresie osadzania i utrzymania terenów zielonych, ogrodów ozdobnych, parków i cmentarzy oraz w zakresie projektowania terenów zieleni.

Ad.1. Zgodnie z art.41 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 54, poz.535 ) dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 7 %. Pod pozycją 135 tego załącznika wymienione zostały usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla ...

Generowanie strony w 9 ms