Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odpłatne kształcenie w szkole wyższej

Podstawa obliczenia i wysokość podatku

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14 § 4 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926) w odpowiedzi na pismo z 14.03.2003 r. w sprawie ulg podatkowych w rozliczeniu za 2002 r. z tytułu wydatków związanych ze studiami córki oraz opłat na rzecz Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa związanych z wykonywaniem zawodu informuje: I. Stos ...

Odliczenia od podatku

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Staszowie na złożone w dniu 19.05.2003 r. zapytanie w sprawie udzielenia pisemnej informacji odnośnie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: W myśl art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi ...

Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Staszowie na złożone w dniu 16.04.2003r. zapytanie w sprawie udzielenia pisemnej informacji odnośnie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: W myśl art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fiz ...

w sprawie ulgi podatkowej z tytułu wydatków na odpłatne kształcenie w szkole wyższej wnuka, który pozostaje na Pana utrzymaniu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 16.04.2003 r. udzielonej na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm. ) uprzejmie informuje, że Ministerstwo Finansów zająło odmienne stanowisko w sprawie ulgi podatkowej z tytułu wydatków na odpłatne kształcenie w szkole wyższej wnuka, który pozostaje na Pana ...

- dotyczy możliwości skorzystania z odliczenia wydatków na studia podyplomowe osoby bedącej na urlopie wychowawczym przy łącznym opodatkowaniu małżonków.

Urząd Skarbowy w Olsztynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 20.10.2003 r. (data wpływu 21.10.2003 r.) uprzejmie wyjaśnia. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż jest Pani zatrudniona w wydawnictwie na stanowisku korektorki a obecnie jest na urlopie wychowawczym. Chciałaby Pani z ...

Zapytanie dotyczy odliczenia wydatków w związku z kształceniem w szkole wyższej dziecka, które zawarło związek małżeński.

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 17.02.2003 r /uzupełnione w dniu 27.02.2003 r. / w sprawie interpretacji przepisów podatkowych - Urząd Skarbowy w Nysie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja Podatkowa /Dz. U. z 1997 r Nr 137, poz. 926 ze zm./ - wyjaśnia: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizy ...

Czy podlegają odliczeniu od podatku ulgi z tytułu wydatków poniesionych na odpłatne kształcenie w szkołach wyższych po 35 roku życia?

W odpowiedzi na pismo z dnia 6.02.2004 r. w sprawie odliczenia od podatku ulgi z tytułu odpłatnego kształcenia w szkole wyższej - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm./ informuje: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. c oraz ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodo ...

Proszę o interpretację dotyczącą: odliczenia od podatku wydatków poniesionych na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej. W 2003 r. poniosłam wydatek na ten cel w kwocie 510,03 zł, a zatem czy mam możliwość odliczenia go w zeznaniu rocznym za 2003 r. czy mogę ten wydatek odliczyć łącznie za 2003-2004 r. ? Czy mogę dokonać odliczenia za 2003 r. opłaty rekrutacyjnej za przystąpienie syna do egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie ?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z Pani pismem z dnia 17.02.2004 r. (wpływ do Urzędu 19.02.2004 r.), uzupełnionym w dniu 02.03.2004 r., w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w oparciu o przedstawiony w piśmie stan faktyczny, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkow ...

Przebywam w rodzinie zastępczej, którą są moi dziadkowie. Mam 23 lat i jestem studentką. Przysługuje mi renta rodzinna w wysokości ok. 3200 zł w skali roku. Moi dziadkowie ponoszą wydatki na moje kształcenie w szkole wyższej. Czy w związku z tym dziadek jako opiekun może odliczyć od podatku koszty poniesione na opłatę czesnego za moje studia? Według przepisów podatkowych przysługują odliczenia z tytułu kształcenia dzieci przysposobionych. Proszę o rozpatrzenie mojego podania oraz udzielenie informacji, w jaki sposób takie rozliczenie powinno być ujęte.

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.01.2004 roku (data wpływu do Urzędu 30.01.2004 roku) działając na podstawie w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) informuję, że zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 lit c oraz ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) ...

Czy przysługuje ulga na kształcenie w szkole wyższej za semestr zimowy 2003, za który koszt poniósł podatnik, w sytuacji gdy za semestr letni 2003 koszt opłacił pracodawca?

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. c i ust. 3 pkt 1 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 2003r., odliczeniu od podatku podlega 19% poniesionych wydatków z tytułu odpłatnego kształcenia w szkołach wyższych, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub przepisów o wyższych szkołach zawodowych, nie więcej jednak niż 760,00 zł. Zgodnie z art. 27a us ...

Generowanie strony w 5 ms