Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podmiot zużywający

Podmiot pośredniczący działając w ramach udzielonego zezwolenia powinien całość otrzymanych w tej procedurze wyrobów dostarczać wyłącznie podmiotowi zużywającemu. W przypadku, gdy Zainteresowany zamierza zużywać zwolnione od akcyzy wyroby akcyzowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to powinien je nabyć jako podmiot zużywający wypełniając określone warunki dla tak prowadzonej działalności, miedzy innymi, prowadząc odrębną ewidencję wyrobów zwolnionych jako podmiot zużywający.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imien ...

Czy zgodnie z art. 32 ust. 1 i 3 ustawy akcyzowej Spółka jest uprawniona do korzystania ze zwolnienia od akcyzy w przypadku dostawy paliwa bezpośrednio ze zbiorników w magazynie Spółki działającej jako podmiot pośredniczący do podmiotu zużywającego (z uwzględnieniem pozostałych warunków stosowania zwolnienia) w sytuacji, gdy sprzedaż paliwa lotniczego odbywałaby się do pośrednika handlowego nie uczestniczącego w łańcuchu fizycznych dostaw paliwa?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu M ...

Magazynowanie paliwa przez kilka podmiotów w jednym zbiorniku, w przypadku stwierdzenia w czasie kontroli przez uprawniony organ braku części zwolnionego od akcyzy paliwa, doprowadzi do sytuacji, w której nie będzie można ustalić faktycznej ilości wyrobu akcyzowego posiadanego w danym momencie przez każdy z podmiotów przechowujących tam paliwo lotnicze. Fakt ten uniemożliwi ustalenie podmiotu zobowiązanego do zapłaty należnego podatku akcyzowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imien ...

korzystanie ze zwolnienia w przypadku dostawy paliwa żeglugowego na statki, którego nabywcami nie są prawni właściciele tych jednostek

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...


Zwolnienie ze względu na przeznaczenie wyrobów akcyzowych stosuje się wyłącznie w przypadkach przewidzianych w art. 32 ust. 3 ustawy. W ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy, o której mowa w art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy należy więc wpisać numer dokumentu dostawy lub innego dokumentu, o którym mowa w art. 32 ust. 10 ustawy wystawionego przez jednego z dostawców, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Ubytki wyrobów energetycznych objętych zwolnieniem od akcyzy i wymienionych w art. 32 ust. 1 ustawy, powstałe toku przewozu ze składu podatkowego do podmiotu pośredniczącego lub zużywającego nie mieszczą się w dyspozycji art. 2 pkt 20 lit. a ustawy i nie podlegają opodatkowaniu akcyzą.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imien ...

Spółka, jako podmiot zużywający, zamierzająca skorzystać ze zwolnienia od akcyzy, powinna dochować należytej staranności, by w przypadku wynajmu jachtu, nabywany olej został zużyty do rejsów o charakterze komercyjnym. Zachowanie należytej staranności może polegać na zawarciu umowy najmu w taki sposób, by wynikało z niej, że olej napędowy będzie zużywany podczas rejsu o charakterze komercyjnym. W przypadku, gdy wynajmujący jacht zużyje olej do celów innych niż zwolnione, to na nim będzie ciążył obowiązek zapłaty należnego podatku akcyzowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imien ...

Spółka zamierzając skorzystać ze zwolnienia od akcyzy nabywając olej napędowy do celów żeglugi, powinna zużyć nabywany olej do rejsów o charakterze komercyjnym. Olej napędowy zużywany podczas rejsów szkoleniowych pracowników Spółki oraz spotkań integracyjnych załóg nie będzie podlegał zwolnieniu, gdyż nie będzie wykorzystywany w ramach działalności komercyjnej Wnioskodawcy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imien ...

Odnosząc się do określonego przez Spółkę zdarzenia przyszłego, należy zgodzić się z oceną, iż olej napędowy przeznaczony do celów żeglugi i zużywany w toku rejsów związanych z prowadzeniem odpłatnych szkoleń żeglarskich, czyli działalności komercyjnej, przy wypełnieniu określonych warunków zwolnienia takich wyrobów, pozwoli na skorzystanie ze zwolnienia od akcyzy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imien ...

Generowanie strony w 41 ms