Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: składka członkowska

Podstawa obliczenia i wysokość podatku

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14 § 4 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926) w odpowiedzi na pismo z 14.03.2003 r. w sprawie ulg podatkowych w rozliczeniu za 2002 r. z tytułu wydatków związanych ze studiami córki oraz opłat na rzecz Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa związanych z wykonywaniem zawodu informuje: I. Stos ...

Czy wpłacone na konto Stowarzyszenia składki członkowskie w części nie przeznaczonej na działalność gospodarczą nie będą podlegały w 2004 r. podatkowi dochodowemu od osób prawnych? Czy środki pochodzące ze składek członkowskich, niewykorzystane w 2004 r., będą mogły pozostać nieopodatkowane na koncie Stowarzyszenia i wydane w stosownym momencie?

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.12.2003 r. (wpływ 09.12.2003 r.) skierowane w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w sprawie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów informuje, że: Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób ...

W związku z zatrudnieniem na stanowisku kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych miał Pan obowiązek wpisania się na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa. Czy opłacone w 2003 roku składki członkowskie na rzecz Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Rady Krajowej oraz wpłaty dokonane z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podlegają odliczeniu od podatku dochodowego ?

Przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 ze. zm.) określają m.in. prawa i obowiązki członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Zgodnie z art. 6 ust. 1 tej ustawy, prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz samodzieln ...

Czy powyższe składki mogą być odliczone od dochodu bądź zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w roku 2003.

Stosownie do art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na pismo z dnia 20.01.2004 r. (data wpływu 26.01.2004 r.) i uzupełnione w dniu 27.02.2004 r. wyjaśnia co następuje: z przedstawionego stanu faktycznego w pismach j.w. wynika, że w grudniu 2003 r. opłacił Pan składki na rzecz o ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów składki na rzecz organizacji JZP oraz SEP, jeśli nie mieszczą się one w zakresie określonym w przepisie art. 16 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? W którym momencie należy zaliczyć do przychodów zasądzone koszty procesu? Czy wśród osób zatrudnionych, wykazywanych w poz. 19 deklaracji CIT-ST, należy ujmować pracownice zatrudnione na urlopach wychowawczych? Czy można w świetle art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów naliczony podatek VAT, w przypadku uchybienia terminom, wynikającym z art. 19 ust. 3 ustawy o podatku o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym i braku możliwości złożenia korekty deklaracji dla podatku VAT? Czy zmiana stanu produktów ma wpływ na wysokość przychodów, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, branych pod uwa-gę przy obliczaniu limitu kosztów reklamy limitowanej? Czy przekazanie uchwałą zgromadzenia wspólników zysku spółki na pokrycie strat z lat ubiegłych lub kapitał zapasowy powoduje powstanie przychodów z tytułu nieodpłatnych świadczeń bądź obowiązek uiszczenia podatku zryczałtowanego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych?

1. Zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654, ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, za wyjątkiem składek wymienionych w tym punkcie pod lit. a) – organizacji spółdzielczych na rzecz związk ...

Pytanie podatnika dotyczy zwolnienia od podatku składek członkowskich izby gospodarczej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochdowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2003 r. wolne od podatku są składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych – w części nie przeznaczonej na działalność gospodarczą. Izby gospodarcze działają na podstawie ustawy z dnia 30.05.1989 r. o izbach gospodarczych /Dz. U. z 1989 r. Nr 35 poz ...

Czy adwokat i radca prawny ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów obowiązkowe składki członkowskie na rzecz organów adwokackich i radcowskich w przypadku gdy wykonywanie zawodu radcy prawnego zostało zawieszone ze względu na wykonywanie zawodu adwokata?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 20.01.2004 r (uzupełniono pismem z dnia 17.02.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia co następuje: Stosownie do postanowień art. 22 ust. 1 us ...

Czy przychód uzyskiwany ze składek członkowskich pownien być brany pod uwagę przy ustalaniu wartości sprzedaży towarów (usług) opodatkowanej w wartości sprzedaży ogółem?

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnik dokonujący sprzedaży towarów opodatkowanych i zwolnionych od podatku obowiązany jest do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego, związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną. Stosownie do ust. 2 cyt. przepisu podatnik może zmniejszyć poda ...

Czy wpłaty członków Wspólnoty Właścicieli Domków Letniskowych, przeznaczone na cele inwestycyjne, wolne będą od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Odpowiadając na pismo z dnia 11.03.2004 r. (data wpływu: 24.03.2004 r.) w sprawie opodatkowania dochodów pochodzących z wpłat członków Wspólnoty Właścicieli Domków Letniskowych przeznaczonych na cele inwestycyjne, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do postanowień art. 14a § 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 r. nr 137, poz. 926 z późn. zm.), up ...

Czy w przypadku opodatkowania 19% podatkiem liniowym można zaliczyć jako koszt uzyskania przychodu wartość płaconych składek korporacyjno-zawodowych na Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz kwoty obowiązkowego ubezpieczenia OC adwokatów i radców prawnych?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) „kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23”. Obowiązkowe składki opłacane w związku z przynależnością do korporacji zawodowych adw ...

Generowanie strony w 8 ms