Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: składki na ubezpieczenia społeczne

Podstawa obliczenia i wysokość podatku

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14 § 4 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926) w odpowiedzi na pismo z 14.03.2003 r. w sprawie ulg podatkowych w rozliczeniu za 2002 r. z tytułu wydatków związanych ze studiami córki oraz opłat na rzecz Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa związanych z wykonywaniem zawodu informuje: I. Stos ...

Wpłacanie zaliczek przez podatników

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 02.04.2003 r. uzupełnione w dniu 25.04.2003 r. w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu spółki „K.” z o.o. wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne wspólnika jednoosobowej spółki ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.97 r - Ordynacji podatkowa (Dz. U. Nr.137 poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Brzegu odpowiadając na pytanie zawarte w piśmie z dnia 05.06.2003 r (wpływ do Urzędu 10.06.2003 r.) w sprawie odliczania składek KRUS od dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, na podstawie przedłożonego w sprawie wyroku NSA z dnia 02.10.2002 r Sygn. akt III S.A. 1143/0 ...

W miesiącu styczniu 2004r. szkoła otrzymała pismo ZUS dotyczące nadpłaconych składek byłego pracownika na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za okres od września do grudnia 2001r. w związku z przekroczeniem w 2001r. górnej granicy rocznej podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia. Czy szkoła powinna dokonać korekty PIT-11 ( wydanego pracownikowi za 2001r.) oraz PIT 4 ( deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy za okres wrzesień grudzień 2001r.). Czy zwrot nadpłaconych składek byłemu pracownikowi należy potraktować jako bieżącą wypłatę wynagrodzenia?

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.W myśl art. 32 ust.2 za dochód, od którego zgodnie z obowiązkami wy ...

1. Czy należy sporządzić korekty deklaracji PIT-4 za poszczególne miesiące 2003 roku, w których wypłacono nagrody, zwiększając sumę wypłat o kwoty niesłusznie naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne? 2. Czy od kwot zaniżenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych należy naliczyć odsetki za zwłokę? 3. Czy w związku z korektami w zakresie zaliczek na podatek i zawyżeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne należy sporządzić korekty informacji PIT-11 za 2003 rok?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 19.02.2004 r. (wpłynęło 23.02.2004 r.) dotyczące rozliczenia dochodów pracowników i podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze zwrotem bezpodstawnie naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (wpłaconych na rzecz ZUS), Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, w trybie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 rok ...

- w sprawie możliwości odliczania od dochodu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późń. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach w odpowiedzi na pismo z dnia 07.08.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu - 07.08.2003 r.) w sprawie możliwości odliczania od dochodu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz od podatku składek ...

Zwrot składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z ZUS.

W dniu 09.03.2004 r. do organu podatkowego w Elblągu wpłynęło pismo Podatnika w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych. Przedstawiając stan faktyczny Podatnik wyjaśnia, że w styczniu 2003 roku otrzymał zwrot nadpłaty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie w wysokości 11.061,76 zł. W roku ...

Czy od przychodów uzyskiwanych przez osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Spółdzielni (art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) płatnik jest obowiązany pobierać podatek po pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodów, a jeżeli tak to w jakiej wysokości? Czy w ramach pobieranego 19% podatku powinna być odliczona składka zdrowotna?

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.03.2004 r. (data wpływu do tutejszego urzędu) uzupełnione w dniu 26.03.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie informuje, iż zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się ...

Czy kosztem uzyskania przychodu są n/wym. wydatki związane z zatrudnieniem męza osoby prowadzącej działalność gospodarczą, w sytuacji, gdy małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową, potwierdzoną aktem notarialnym oraz różne adresy zamieszkania: wynagrodzenie męża z tytułu umowy o pracę składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe zapłacone za męża pracownika diety i ryczałty za hotel z tytułu wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych Czy mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - art. 22 i art. 23 ust. 1 pkt 10 i pkt 52 ?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 29.12.2003r. roku złożone na podstawie art. 14a § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 wyżej cytowanej ustawy informuję: W przedstawionym przez Panią stanie faktycznym przepisy prawa podatkowego stosuje się następująco: mają zastosowanie przepisy art. 22 ust. 1 i art. 23 ...

Moment obciążenia kosztów uzyskania przychodu wydatkami z tytułu wynagrodzeń dla pracowników i składek ZUS; data poniesienia czy okres którego dotyczą?

Zgodnie z ogólną zasadą sformułowaną w przepisie art. 22 ust. 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym, od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), koszty uzyskania przychodów potrącane są w roku podatkowym, w którym zostały poniesione (zasada kasowa). Oznacza to, że wydatki stanowią koszt w dacie ich poniesienia, bez względu na fakt, jakiego okresu dotyczą. W art. 22 ust ...

Generowanie strony w 14 ms