Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: składki na ubezpieczenia społeczne

Mój mąż prowadzi działalność gospodarczą i opłaca podatek od przychodów ewidencjonowanych. Opłaca składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za siebie i za mnie jako osobę współpracującą.W złożonym zeznaniu PIT-28 za 2003 r. mąż odliczył częściowo składki na ubezpieczenie społeczne ( tylko do wysokości przychodu ). Ponieważ podatku należnego do zapłaty nie było, kwota na ubezpieczenie zdrowotne w PIT-28 nie została odliczona.Oprócz prowadzonej przez męża działalności gospodarczej, oboje wynajmujemy lokale użytkowe ( jako odrębne źródło przychodu ) i rozliczamy się oddzielnie na zasadach ogólnych.W związku z nieodliczeniem w PIT-28 składek na ubezpieczenie zdrowotne, mąż częściowo odliczył te składki od podatku za najem w swoim PIT-36.W wyniku odliczenia przez mojego męża w PIT-28 od przychodu niecałej sumy opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, jak również w PIT-36 od podatku niecałej sumy opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne, chciałabym te pozostałe kwoty odliczyć w moim zeznaniu za najem w PIT-36.

Stosowanie do art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 21 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zmian. ) podstawę obliczenia podatku stanowi dochód ustalony zgodnie z przepisami, po odliczeniu składek określonych w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zapłaconych w roku podatkowym bezpośred ...

Jakie są obowiązki płatnika w przypadku zwrotu w 2004 r. byłemu pracownikowi składek na ubezpieczenie społeczne nadpłaconych w 2003 r?

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tj. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm. ) przychodami są m.in. otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne. Zatem zwrócona z ZUS kwota składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy, podlegając ...

Czy do kosztów uzyskania przychodów spółki jawnej zalicza się składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy opłacane przez wspólników spółki jawnej ?

Według stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wspólnicy spółki jawnej zgodnie z zasadami art. 6 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.) naliczają i opłacają (każdy indywidualnie) składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz na Fundusz Pracy. W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z ...

Czy kwotę składki na ubezpiecze emerytalne finansowane przez PFRON powinno się odliczać od dochodu pracownika i uwzględniać w PIT-11? Czy kwota dopłacana z PFRON jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 pkt 27 a?

Odpowiadając na pismo z dnia 7 stycznia 2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowegow Chrzanowie działając w oparciu o art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, co następuje: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 21 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) po ...

Czy rodzice w zeznaniu za 2003 r. mogą skorzystać z ulgi związanej z odpłatnym kształceniem w szkole wyższej w związku z opłaceniem czesnego za studia syna w sytuacji, gdy syn uzyskał w 2003 r. dochód (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu) przekraczający kwotę wolną od podatku, jednak po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenia społeczne dochód ten stanowi kwotę nie powodującą zapłaty podatku ?

Na podstawie art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych ...

W roku 2004 podatnik jest samodzielnym przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą na własne nazwisko. W wyniku zawartej w roku 2003 umowy przejął prawa i zobowiązania spółki, której był wspólnikiem, w tym m.in. zaległe zobowiązania wobec ZUS z tyt. składek od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tej spółce. Będąc obecnie pracodawcą tych pracowników płaci za nich zaległe składki ZUS, naliczone w poprzednim okresie przez spółkę, w związku z czym składa zapytanie czy składki te może zaliczyć w ciężar kosztów obecnie prowadzonej działalności na własne nazwisko.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. W ramach prowadzonej działalności w spółce podatnik opodatkowany był w formie zasad ogólnych z ob ...

1. Jak należy rozliczyć dochód pracownika, który powstał w związku ze zwrotem nienależnie potrąconych składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za okres od 1.07.2003 r. do 31.12.2003 r. w sytuacji, gdy wypłata nastąpi w styczniu 2004 r.? 2. Czy różnicę w podatku dochodowym od płac płatnik powinien wpłacić z odsetkami? 3. Czy dokonana korekta podatku dochodowego od osób fizycznych spowoduje utratę zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa?

W dniu 9.01.2004 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łańcucie wpłynęło pismo P. „C.” sp. z o.o. w W. z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż spółka z dniem 1.07.2003 r. zlikwidowała przysługujące pracownikom nagrody jubileuszowe wypłacane co pięć lat. Tytułem rekompensaty pracownikom wypłacane są nagrody jubileuszowe ...

Zapytnie dotyczy możliwości odliczenia w zeznaniu rocznym zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne za osobę współpracującą.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) w związku z zapytaniem dotyczącym udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, tutejszy organ podatkowy wyjaśnia co następuje: W złożonym piśmie zwrócono się z zapytaniem o wyjaśnienie, czy w zeznaniu rocznym za 2003r. podatnik ma prawo do odliczenia od pod ...

W jakim momencie podatnik może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów składki na ubezpieczenie społeczne naliczane za pracowników?

Zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2000r Nr 14 poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodu z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tejże ustawy.Stosownie do art. 22 ust. 4 w/w ustawy koszty są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, w któ ...


Generowanie strony w 64 ms