Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: składki na ubezpieczenia społeczne

W sprawie odliczenia od dochodu składki płaconej na indywidualne ubezpieczenie emerytalne w T.U.Z.”...”.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z pismem z dnia 27 stycznia 2004 r., Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy uprzejmie informuje. Powyższym pismem zwrócił się Pan o udzielenie informacji w sprawie odliczenia od dochodu składki płaconej na indywidualne ubezpieczenie emerytalne w T.U.Z.”...” ...

Czy otrzymana kwota zwrotu składek na ubezpieczenie społeczne pobrana we Włoszech podlega opodatkowaniu, w jakiej wysokości, w jakim czasie od otrzymania przelewu, winien Pan uiścić należny podatek?

Działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie z dnia 28 listopada 2003 roku (wpływ do Urzędu dnia 1 grudnia 2003) uzupełnione pismami: z dnia 5 grudnia 2003 roku (wpływ do Urzędu w dniu 9 grudnia 2003 roku), z dnia 29 grudnia (wpływ do Urzędu w dniu 30 grudnia 2003 roku), z dnia ...

Czy dokonaną w 2003 r. dopłatę składek na ubezpieczenie społeczne za 2002 r. przez byłego pracownika należy wykazać w deklaracji PIT-11 za 2002 r., czy za 2003r.?

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Stosownie do postanowień art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 pa ...

Czy od dochodu w Polsce można odliczyć składki na ubezopieczenie sosjalne zapłacone niemieckiemu ubezpieczycielowi ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.04.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty składek na ubezpieczenie socjalne ( w wypadku choroby, opieki, renty i bezrobocia) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów działając na podstawie przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ord ...

uzupełnić

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany odpowiedzi udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 22.03.2004 r. (znak: I US.I/415/11/04), gdyż jest ona nieprawidłowa: Pani Ewelina B. prowadziła w 2003 r. działalność gospodarczą jak ...


Jak podatnik ma rozliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pełnoletniego syna będącego osobą współpracującą przy prowadzeniu działalności?

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) – nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej – także małżonków i małoletni ...

Czy w sytuacji, kiedy pracownik opuszcza firmę i żąda wycofania tej części składki z Funduszu, a pracodawca udzieli (musi) pisemnej zgody na wycofanie tej składki, to czy po udzieleniu takiej zgody na wypłatę należnej pracownikowi kwoty będzie to rodziło jakieś skutki podatkowe dla firmy?

Działając na podstawie przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.03.2004 r., a uzupełnionego o stanowisko i opłatę skarbową w dniu 06.05.2004 r., o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do treści art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób pr ...

Czy można dokonać korekty zeznania rocznego za rok 2003 i odliczyć od dochodu składki społeczne wpłacone bezpośrednio przez podatnika do ZUS?

Zgodnie z art.26 ust.1 pkt.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.Nr.14 poz.176 z 2000r.z póź. zm.), podstawę obliczenia podatku, stanowi dochód , po odliczeniu m.in. kwot składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.):- zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytal ...

Czy można o zapłacone w 2003 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne za lata 1999 -2001 obniżyć ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2003r.?

W 2003 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązał podatniczkę do zapłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne za lata 1999 - 2001. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 lutego 1997r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 z późn. zm.), zmienionego ustawą z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu z ...

Generowanie strony w 38 ms