Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: gromadzenie dowodów


1. Materiały wskazujące na nieuwzględnienie w samoobliczeniu podatku określone wartości sprzedaży wyrobów i kosztów uzyskania przychodu pozyskane zostały podczas przeszukania prowadzonego w ramach karnego postępowania przygotowawczego, nie zaś nielegalnego postępowania kontrolnego. Okoliczność, że przy konkretnych czynnościach postępowania karnego obecni byli również pracownicy organów skarbowych nie zmienia go ani nie przekształca w skarbowe postępowanie kontrolne. Jeżeli skarżący mieli zastrzeżenia odnośnie legalności przeszukania z postępowania karnego, na przykład z tytułu obecności przy nim funkcjonariuszy skarbowych, mogli to podnieść w tym postępowaniu, a ewentualny pozytywny dla siebie wynik tej interwencji prawnej przedstawić następnie w postępowaniu podatkowym. 2. W obowiązującym stanie prawnym nie ma wymogu, by czynności dowodowe przeprowadzone w postępowaniu karnym były powtarzane w postępowaniu podatkowym. Strona może natomiast wnosić o ponowienie tych dowodów, a organ podatkowy, na podstawie art. 188 O.p., winien żądanie to uwzględnić, jeżeli posłużenie się w postępowaniu podatkowym wyłącznie dowodami z postępowania karnego może - w sposób istotny w relacji do wyniku sprawy - naruszyć prawa strony określone w art. 190 § 1 i 2 O.p.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 14 listopada 2007 r., sygn. akt I SA/Bk 498/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę Teresy G. i Bogdana G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 10 lipca 2007 r., w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r. Z ustaleń faktycznych zaprezentowanych przez Sąd wynika, że skarżący, w ramach prowadzonej przez siebi ...


Czy kwotę w wysokości 2 280 zł – ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2011 – Wnioskodawca będę mógł odliczyć od dochodu w PIT-37 za rok 2011?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 8 ms