Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: stypendia

Podstawa obliczenia i wysokość podatku

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14 § 4 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926) w odpowiedzi na pismo z 14.03.2003 r. w sprawie ulg podatkowych w rozliczeniu za 2002 r. z tytułu wydatków związanych ze studiami córki oraz opłat na rzecz Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa związanych z wykonywaniem zawodu informuje: I. Stos ...

Czy stypendium mieszkaniowe dla uczestnika studiów doktoranckich podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy w związku z tym słusznie otrzymałam informację PIT-8C ?

W odpowiedzi na Pani zapytanie złożone w dniu 23.02.2004 r. w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. stypendium mieszkaniowego otrzymanego przez uczestnika studiów doktoranckich Polskiej Akademii Nauk – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ...

Jak należy opodatkować dochody uzyskiwane ze stypendium w USA w 2004 i w latach następnych ?

Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 16.02.2004 uzupełnione w dniu 19.03.2004 informuje, że jest Pan zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego za 2004r. i lata następne w Polsce i wykazania w nim dochodów uzyskanych ze stypendium otrzymanego w USA. Zgodnie bowiem z ...

Czy od 1 stycznia 2004 r. należy od każdej sumy wypłaconego stypendium ze środków Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 26.04.2004 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w następującej sprawie: czy od 1 stycznia 2004 r. należy od każdej sumy wypłaconego stypendium ze środków Agencj ...

Czy stypendium przyznane w 2003r. przez Radę Miasta dla uczestników studiów doktoranckich podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Ze stanu faktycznego wynika , iż podatniczka jako uczestnik studiów doktoranckich, otrzymała stypendium przyznane przez Radę Miasta na podstawie uchwały. Urząd Miasta przekazał podatniczce informację o wypłaconych podatnikowi należnościach lub świadczeniach ( PIT-8C ) . Stosownie do postanowień art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 ...

Dotyczy opodatkowania rezydenta Republiki Białorusi – pracownika naukowego z tytułu uzyskiwanego stypendium?

W odpowiedzi na zapytanie złożone w dniu 25 maja 2004r w sprawie opodatkowania stypendium dla pracownika naukowego będącego obywatelem Białorusi Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2000r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia, że w sprawie opodatkowania stypendium dla pracownika naukowego będącego rez ...

W ramach wspierania obywateli RP w podnoszeniu poziomu wykształcenia Fundacja realizuje w/w cel poprzez wypłatę stypendium. Czy powyższe świadczenie pomocy materialnej skutkuje koniecznością opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane prz ...

Przebywając w USA na stażu naukowo-badawczym przez 4 miesiące 2003 roku otrzymałem stypendium w łącznej wysokości 2.550 USD. Czy uzyskany w ten sposób dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swych dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). W myśl art. 4a te ...


Czy przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od kwoty przyznanego przez sąd stypendium za okres 26.06.2001 do 25.06.2002 płatnik(Urząd Pracy) może zastosować wielokrotność miesięcznej ulgi podatkowej?

Odpowiadając na pisma z dnia 29.07.2004 r. i 5.08.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie działając w oparciu o art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, co następuje. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 1 ...

Generowanie strony w 5 ms