Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wycofanie oszczędności

Odliczenia od podatku

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 27.03.2003 r. w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku w kasie mieszkaniowej na zakup lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym oraz możliwości skorzystania z ulgi remontowej na remont zakupionego lokalu bez ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

W związku z Pani pismem z dnia 26.06.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: 1. W przypadku rezygnacji z oszczędzania w kasie mieszkaniowej i wycofaniu zgromadzonych wkładów oraz zwrotu ulgi podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych z tego tytułu przy ...

Podatnik korzystał z odliczeń z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej. W 2002r. zawarł związek małżeński. Żona w 1998r. kupiła lokal mieszkalny, który częściowo sfinansowała kredytem mieszkaniowym. Czy wykorzystanie oszczędności zgromadzonych w kasie mieszkaniowej na spłatę kredytu mieszkaniowego spowoduje konieczność doliczenia do podatku wcześniej odliczonych kwot z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej w ramach dużej ulgi budowlanej ?

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 12.11.2003r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2001r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przycho ...


Czy zachowam prawo do ulgi, jeżeli pieniądze wycofane z Kasy Mieszkaniowej (po upływie określonego w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania) przeznaczę na spłatę pożyczki zaciągniętej w zakładzie pracy na zakup nowego mieszkania.

Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy Łódź-Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 10.02.2004 uzupełnione w dniu 27.02.2004 informuje, że wydatkowanie pieniędzy wycofanych z kasy mieszkaniowej (po upływie określonego w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania) na spłatę pożyczki zaciągniętej w zakładzie ...

czy termin na wydatkowania wycofanych z kasy mieszkaniowej oszczędności biegnie od wynikającej z umowy o kredyt kontraktowy daty zakończenia oszczędzania w kasie, czy też od daty faktycznego przekazania (fizycznej wypłaty) zgromadzonych środków przez bank prowadzący kasę mieszkaniową?, czy w przypadku przedłużenia okresu gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej na podstawie zawartego aneksu do umowy, ww. termin wydatkowania wycofanych z kasy oszczędności również należy liczyć od daty faktycznego otrzymania wycofanych środków z kasy mieszkaniowej. ulgi podatkowej?

Zgodnie z art. 27a ust. 13 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) „jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych na cele określone w ust. 1 pkt 1 i 2 a następnie: wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem gdy wycofana kwota po określonym w umowie o k ...


Czy wycofane, po określonym w umowie z kasą mieszkaniową okresie systematycznego oszczędzania mogą zostać przeznaczone na nabycie wraz z inną osobą (na współwłasność) mieszkania u developera? Jak udokumentować poniesione na ww. cel wydatki i w jakim terminie należy wydatkować wycofane oszczędności?

Katalag celów mieszkaniowych, na realizację których mogą zostać wydatkowane środki gromadzone, a następnie wycofane z kasy mieszkaniowej, określa art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr. 98 poz. 1070 ze zm.), zgodnie z którym celami mieszkaniowymi są służące zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy: ...

O możliwość odliczenia wydatków związanych z remontem mieszkania, sfinansowanych oszczędnościami wycofanymi z kasy mieszkaniowej, bez pomniejszania kwoty przysługującego z tego tytułu odliczenia o dokonane wcześniej odliczenie z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej?

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21.11.2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych dochodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 134, poz. 1509) - podatnikom którzy zawarli umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową o systematyczne gromadzenie oszczędności, według zasad określonych ...

- w przedmiocie pomniejszenia wydatków remontowych sfinansowanych oszczędnościami wycofanymi w roku 2003 z kasy mieszkaniowej.

Stosownie do treści art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) zwrócił się Pan pismem z dnia 30.03.2004 r. z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie pomniejszenia wydatków remontowych sfinansowanych oszczędnościami wycofanymi w roku 2003 z kasy mieszkaniowej. Odpowiadając na powyższe z ...

Generowanie strony w 13 ms