Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dotacja unijna

Czy opisane wydatki Spółki na doradztwo w procesie uzyskania Dotacji stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Czy odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych lub wykonanych we własnym zakresie z wkładów pieniężnych przekazanych Spółce na zwiększenie kapitału w zamian za objęcie udziałów będą dla Spółki kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy jednak będzie miał w tym przypadku zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 48 cytowanej ustawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

1. Czy kwoty dotacji otrzymane przez podatnika podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych?2. Czy koszty poniesione w związku z realizacją Projektu, uznane za wydatki kwalifikowane, które zostały sfinansowane ze środków pochodzących z opisanej dotacji stanowią koszty uzyskania przychodów?3. Jeśli koszty uznane za wydatki kwalifikowane, będące kosztami bezpośrednimi realizacji Projektu, nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów, to w jaki sposób należy je wykazywać w dokumentacji podatkowej, nim zostaną pokryte ze środków z dotacji: - nie uwzględniać ich w ogóle w kosztach uzyskania przychodów?- zaliczać do kosztów uzyskania przychodów a następnie korygować rozliczenie podatku dochodowego po otrzymaniu transzy dotacji pokrywającej dany koszt? A jeżeli korygować, to czy w rozliczeniu za okres, w którym zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, czy też w rozliczeniu za okres, w którym zostały pokryte środkami z dotacji?4. W jaki sposób należy wyłączać z kosztów uzyskania przychodów poniesione wydatki związane pośrednio z Projektem, które są zwracane w ramach dotacji w sposób zryczałtowany z kosztów uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Czy koszty poniesione w 2008 r., a następnie w części zrefundowane z dotacji, uzyskanej w 2009 r., o jakiej mowa w art. 17 ust. 1 pkt 23, pozostają dalej kosztami uzyskania przychodów w ujęciu podatkowym roku, w którym zostały poniesione i nie podlegają korekcie w latach następnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

zwolnienie z opodatkowania dotacji z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji polegających na rozbudowie lub budowie czterech podziemnych magazynów gazu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

1. Czy wynagrodzenie firmy doradczej ustalone w formie premii za sukces będzie w części zafakturowanej w 2009 r. stanowiło koszt uzyskania przychodów 2009 r., a w części zafakturowanej w 2010 r. - koszt uzyskania przychodów w 2010 r., niezależnie od daty zapłaty tego wynagrodzenia?2. Czy inne koszty poniesione w związku z dążeniem Spółki do zawarcia umowy z PARP będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

1. Czy dofinansowanie otrzymane z PO Innowacyjna Gospodarka będzie stanowiło przychód zwolniony z opodatkowania?2. Czy Spółka może zaliczyć koszty szkoleń z obsługi maszyn, urządzeń i programu komputerowego do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia?3. Czy jeśli dofinansowanie jest wypłacane Spółce po poniesieniu wydatków, Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki kwalifikowane objęte dofinansowaniem PO Innowacyjna Gospodarka, a z chwilą otrzymania dofinansowania dokonać korekty (zmniejszenia) tych kosztów w bieżącym okresie?4. Czy jeśli dofinansowanie jest wypłacane Spółce po oddaniu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej objętych dofinansowaniem do używania, Spółka może w okresie do miesiąca poprzedzającego miesiąc faktycznego otrzymania dofinansowania zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od pełnej wartości początkowej środka trwałego, a od miesiąca w którym otrzymano dofinansowanie - tylko od części wartości początkowej, która nie jest objęta dofinansowaniem?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy wydatki bezpośrednio związane z uzyskaną dotacją, jak również wydatki poniesione przez Spółkę na przygotowanie oraz złożenie wniosku aplikacyjnego o dotację (w tym wynagrodzenie firmy doradczej), ponadto wydatki na przeprowadzenie pogłębionej analizy potrzeb szkoleniowych (element wymagany przez PARP), wydatki na rozliczenie dotacji uzyskanej ze środków funduszy oraz wydatki poniesione w ramach tzw. wkładu własnego, stanowią koszty kosztów uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Czy dotacja stanowi przychód wolny od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Czy środki pieniężne otrzymane przez lidera konsorcjum na realizację projektu, następnie przekazywane przez lidera konsorcjum członkom konsorcjum, będą przez cały czas miały charakter środków publicznych, tj. również u członków konsorcjum będą podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 167 ms