Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dochody wolne od podatku

Zwolnienia przedmiotowe

W nawiązaniu do pisma z dnia 06.06.2003 r. znak: RRZ III/0640/4/03 w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów podatników realizujących program finansowany ze środków, stanowiących bezzwrotną pomoc z Unii Europejskiej w świetle ustaw podatkowych, Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje: Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego oraz z załączonych dokumentów wynika, że Ur ...

- dotyczy możliwości skorzystania z odliczenia wydatków na studia podyplomowe osoby bedącej na urlopie wychowawczym przy łącznym opodatkowaniu małżonków.

Urząd Skarbowy w Olsztynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 20.10.2003 r. (data wpływu 21.10.2003 r.) uprzejmie wyjaśnia. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż jest Pani zatrudniona w wydawnictwie na stanowisku korektorki a obecnie jest na urlopie wychowawczym. Chciałaby Pani z ...

Wspólnicy spółki jawnej podjęli uchwałę o zakończeniu działalności spółki. Spółka chce zakończyć działalność poprzez wniesienie aportem przedsiębiorstwa spółki jawnej do istniejącej spółki z o.o. Następnie w ramach podziału majątku spółki jawnej zostałoby przydzielone wspólnikom spólki jawnej udziały w spółce z o.o. proporcjonalnoie do posiadanych udziałów : Czy u wspólników sółki jawnej powstanie przychód z tytułu objęcia udziałów w spółce z o.o. ? Czy kosztem nabycia wkładów do spółki osobowej jest suma wartości wkładów pieniężnych, rzeczowych wniesionych do słki przez wspólników, ustalona w umowie spółki powiększona o niewypłacalny zysk pozostawiony w spółce za lata poprzednie? Czy istnieje obowiązek powiadamiania organu podatkowego o likwidacji działalności i ustalania dochodu na dzień likwidacji? Czy przejęcie zobowiązań spółki jawnej przez spółkę z o.o. stanowi przychód do opodatkowania u tych wspólników? W jakim terminie spółka z o.o. , do której zostanie wniesiony aport w postaci przedsiębiorstwa ma rozpocząć amortyzację skłądników majątkowych

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 13.11.2003 r. zapytaniem w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Ad.1. Na podstawie art.9 ust ...

Czy dochody uzyskane w kraju z działalności gospodarczej należy opodatkować łącznie z dochodami uzyskanymi we Francji z tytułu umowy o pracę?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 28.01.2004 r., uzupełnione w dniu 09.02.2004 r., w sprawie opodatkowania dochodów uzyskanych w 2003 r. w kraju oraz za granicą, po stwierdzeniu, że zapytanie dotyczy indywidualnej sprawy podatnika, w której nie jest prowadzone postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, ...

uzupełnić

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.11.2003 r., uzupełnione w dniu 5.12.2003 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzyżowie udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontr ...

1. Czy dochody z tytułu prowadzenia szkół w rozumieniu przepisów o systemie oświaty podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych? 2.Czy dotacja na cele szkoły otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (Starostwo Powiatu) podlega zwolnieniu z podatku dochodowego?

Ad.1W świetle przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, prowadzenie szkół przez osoby fizyczne stanowi źródło przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 i art. 14 tej ustawy (Dz.U. Nr 14 poz. 176 z 2000 r. ze zm.) Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 36 ww. ustawy „ wolne od podatku dochodowego są dochody z tytułu prow ...

Koszty uzyskania przychodów

Stosownie do postanowień art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.), przychodami z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, są w szczególności „otrzymane pieniądze, wartości pieniężne w tym również różnice kursowe”. Oznacza to, że momentem powstania przychodu pieniężnego jest otrzymanie środków pieniężnych ...

Czy dochód z odsetek od oszczędności ulokowanych w banku duńskim, podlega opodatkowaniu w Polsce od dnia 01.03.2002 r. i czy podlegał takiemu opodatkowaniu wcześniej ?

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 19.02.2004 r. zapytaniem, uzupełnionym w dniu 27.02.2004 r., Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizyczn ...

Czy dochód z działalności spółki z o.o., w której wszystkie udziały posiada kościelna osoba prawna przeznaczony na jej cele statutowe jest zwolniony od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

W odpowiedzi na pismo Spółki w sprawie udzielenia pisemnej informacji dot. stosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje: Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochod ...

Podatnik w 2003 roku uzyskał dochody w Niemczech, od których płatnik pobrał i odprowadził w Niemczech należny podatek. Prócz tego nie uzyskał żadnych innych dochodów. Czy ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego za 2003 rok?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2003 r. wolne od podatku dochodowego są dochody osób fizycznych, o których mowa w art. 3 ust 1, uzyskane z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów zn ...

Generowanie strony w 6 ms