Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: metoda rachunkowa

Czy sposób postępowania polegający na ujmowaniu jako różnic kursowych i opodatkowaniu wyceny walutowych pochodnych instrumentów finansowych w wyniku z pozycji wymiany jest zgodny z art. 9b ust. 2 updop?

Zmiana interpretacji indywidualnej Na podstawie art. 14e w zw. z art. 14o § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.; dalej: Ordynacja podatkowa) Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną wydaną w dniu 25 czerwca 2008 r. na podstawie art. 14o § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, w ten sposób, ...

Czy Spółka postąpiła prawidłowo nie zaliczając ujemnych różnic kursowych powstałych z wyceny bilansowej zobowiązania finansowego do kosztów uzyskania przychodów w myśl przepisów podatkowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu M ...

1. Czy jeżeli dany przychód/koszt wyrażony w walucie obcej nie jest przychodem/kosztem podatkowym (np. jest wymieniony w art. 16) w/w ustawy, to czy różnice kursowe powstałe w związku z tą transakcją są różnicami podatkowymi? Np. Spółka dokona zakupu na cele reprezentacji, faktura będzie w walucie obcej i zapłata dokonana zostanie również w walucie obcej, to czy różnice kursowe powstałe przy zapłacie będą przychodem/kosztem podatkowym? (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 1) 2. Wg jakiego kursu należy przeliczać przychody i koszty (np. faktury sprzedażne/zakupowe), czy należy kierować się MSR-ami, czy należy stosować art. 12 ust. 2 i art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu/poniesienia kosztu? (pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 2) 3. Jeżeli Spółka kupi w 2010 roku (po przejściu na bilansowe równice kursowe) środek trwały w związku z którym powstaną do dnia oddania do użytkowania różnice kursowe, to czy nadal podatkowo winna powiększyć/pomniejszyć wartość początkową podatkową środka trwałego o przedmiotowe różnice kursowe, bez względu na to czy bilansowo różnice te zostaną ujęte bezpośrednio w przychody/koszty bilansowe jako różnice kursowe niepodatkowe czy powiększą wartość bilansową środka trwałego? (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 3) 4. Jeżeli Spółka w latach wcześniejszych rozpoczęła inwestycję w wyniku której powstanie w 2010 roku (po przejściu na bilansowe różnice kursowe) środek trwały to czy różnice kursowe, które powstaną do dnia oddania do użytkowania środka trwałego (zarówno w 2009 jak i 2010r.) powinny powiększyć/pomniejszyć wartość początkową podatkową środka trwałego bez względu na to czy bilansowe różnice te zostaną ujęte bezpośrednio w przychody/koszty bilansowe jako różnice kursowe niepodatkowe, czy powiększą wartość bilansową środka trwałego? (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 4) 5. Czy w przypadku gdy Spółka będzie stosować metodę rachunkową rozliczania różnic kursowych może zrealizowane różnice kursowe od całości zapłaty dokonanej za fakturę zakupową wystawioną, przez polskiego kontrahenta w walucie obcej (z podatkiem VAT) zaliczyć odpowiednio do przychodu lub kosztu podatkowego czy tylko od części, która stanowi wartość netto z faktury? (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 5) 6. Czy w przypadku gdy Spółka będzie stosować metodę rachunkową rozliczania różnic kursowych może zrealizowane różnice kursowe od całości otrzymanej zapłaty dokonanej za fakturę sprzedażną, wystawioną na kontrahenta polskiego lub zagranicznego w walucie obcej (z podatkiem VAT) zaliczyć odpowiednio do przychodu lub kosztu podatkowego czy tylko od części, która stanowi wartość netto z faktury? (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 6) 7. Czy w przypadku gdy Spółka będzie stosować metodę rachunkową rozliczania różnic kursowych może zrealizowane różnice kursowe od otrzymanej zapłaty w walucie polskiej za fakturę sprzedażną wystawioną w walucie obcej (bez podatku VAT) na zagranicznego kontrahenta zaliczyć odpowiednio do przychodu lub kosztu podatkowego? (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 7)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu M ...

Czy Spółka postępuje prawidłowo ujmując różnice kursowe od oddziałów i zaliczając je odpowiednio do przychodów i kosztów podatkowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu M ...

Czy różnice kursowe powstałe pomiędzy wyceną bilansową a wartością raty kapitałowej przeliczonej po kursie średnim waluty EUR ustalonym przez NBP: - na dzień wystawienia faktury (za rok 2007 – 2008), - na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury (od 2009 roku), przez Leasingodawcę są także kosztem uzyskania przychodu bądź dochodem do opodatkowania (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu M ...


Spółka wystawia faktury sprzedażowe w walucie obcej na zagranicznego kontrahenta . Czy w związku z otrzymaniem należności w walucie polskiej spółka może zrealizowane różnice kursowe zaliczyć odpowiednio do kosztów/przychodów podatkowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Mi ...

Spółka wystawia faktury sprzedażowe w walucie obcej na polskiego lub zagranicznego kontrahenta. Czy w związku z otrzymaniem należności Spółka może zrealizowane różnice kursowe od kwoty brutto, tj. łącznie z podatkiem VAT, zaliczyć odpowiednio do kosztów/przychodów podatkowych? Czy w związku z wyceną kwartalną bądź roczną spółka powstałe różnice kursowe od całości kwoty należności (łącznie z podatkiem VAT) może rozliczyć podatkowo?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Mi ...

Spółka wystawia faktury sprzedażowe w walucie obcej na polskiego kontrahenta. Czy w związku z otrzymaniem należności w walucie polskiej Spółka może zrealizowane różnice kursowe od kwoty brutto tj. łącznie z podatkiem VAT zaliczyć odpowiednio do kosztów/przychodów podatkowych? (pytania oznaczone we wniosku nr 3)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Mi ...

Spółka dokonuje zapłaty w walucie polskiej za fakturę zakupową wystawioną przez polskiego kontrahenta w walucie obcej (łącznie z podatkiem VAT). Czy powstałe różnice kursowe będą różnicami kursowymi podatkowymi?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Mi ...

Generowanie strony w 51 ms