Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przekształcanie

Zwolnienia przedmiotowe

Urząd Skarbowy w Jędrzejowie działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem z dnia 20-06-2003 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatku od towarów i usług – sprzedaż samochodu ciężarowego jako „towaru używanego” wyjaśnia: Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia ...

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Widzew w odpowiedzi na pismo Jednostki z dn. 08.12.2003r. (bez znaku, data wpływu: 11.12.2003r.), dotyczące zagadnienia: przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, informuje iż: Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę ...

- odnośnie podatku od nieruchomości od lokali użytkowych przeznaczonych do przekształcenia na mieszkania,

W odpowiedzi na pytanie z dnia 23.01.2004 r. odnośnie podatku od nieruchomości od lokali użytkowych przeznaczonych do przekształcenia na mieszkania, uprzejmie informuję: Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm,) użyte w tej ustawie określenie "grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem ...

Pytanie dot. zakresu stosowania stawki podatku od towarów i usług na ustanowienie przez Spółdzielnię Mieszkaniową na rzecz członka spółdzielczego, prawa do lokalu użytkowego jak i opłat za jego użytkowanie a także obowiązku wystawiania faktur przez Spółdzielnię.

Stosownie do treści art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. 1993 r. Nr 11 poz. 50 z późn. zm.) - opodatkowaniu przedmiotowym podatkiem, podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W myśl art. 4 pkt 1 cyt. ustawy przez towar rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postaci ...

Proszę o wyjaśnienie czy sprzedaż mieszkania na podstawie aktu notarialnego z 11.03.2004r. będzie opodatkowane 10% podatkiem dochodowym. Przydział na mieszkanie na warunkach własnościowych otrzymałem 25.11.1997r. a w 2002r. zostało dokonane przeniesienie własności i sporządzona księga wieczysta?

Jak wynika z przedłożonych przez Pana dokumentów w dniu 25.11.1997r. nabył Pan spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W 2002r. zostało dokonane przeniesienie własności ww lokalu mieszkalnego i sporządzona księga wieczysta. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit.b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U Nr 14 z 2000 r., poz. 176 z póź. zm.) odpłatne zbycie, nieruchomości ...

Spółka jawna została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 551 par. 1 i art. 552 Kodeksu spółek handlowych. Działalność spółki polega na handlu hurtowym książkami. Specyfika działalności powoduje, że duża część sprzedaży dokonywanej w okresie całego miesiąca fakturowana jest w ostatnich dniach miesiąca, ponieważ wtedy kontrahenci rozliczają się ze sprzedaży towaru.Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o.nastąpiło w końcu miesiąca.Koszty spółki rozłożone są równomiernie w całym miesiącu, natomiast największa sprzedaż notowana jest w ostatnich dniach miesiąca.W świetle powyższego powstaje problem prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego spółki przekształcanej i przekształconej. Czy można bez względu na datę przekształcenia spółki rozliczyć podatek dochodowy za miesiąc, w którym nastąpiło przekształcenie jako działalność spółki jawnej lub spółki z o.o.? Jeżeli nie, to czy można rozliczyć procentowo koszty w stosunku do przychodów osiągniętych przez spółkę jawną?

Działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w in ...

Czy w ramach ulgi remontowo-modernizacyjnej możemy odliczyć wydatki poniesione w 2003r. na przebudowę i adaptację budynku gospodarczego, w celu przekształcenia go w budynek mieszkalno - usługowy?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie, w odpowiedzi na pismo z dnia 29.04.2004r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od os ...

1.Czy w wyniku przekształcenia w trakcie roku podatkowego wspólnicy Spółki jawnej mogą korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ? 2.Jakie stawki ryczałtu ewidencjonowanego mają zastosowanie w przypadku przychodów z tytułu różnic kursowych, kar umownych i odszkodowań zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądowym ?

W wyniku podjętej uchwały walnego zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Wspólnicy zmierzają przekształcić Spółkę w trybie art. 551 – 570 Kodeksu spółek handlowych w Spółkę jawną. W wyniku przekształcenia dotychczasowi udziałowcy Spółki z o. o. staną się wspólnikami Spółki jawnej. Stan prawny :------------------- Zarówno przepisy prawa handlowego - ustawa z dnia 15.09.2 ...

dot. możliwości korzystania z przyznanej ulgi podatkowej na podstawie rozporządzenia z dnia 17.12.1984 r. w sprawie ulg podatkowych z tytułu inwestycji (Dz. U. Nr 60, poz. 307) w przypadku przekształcenia działalności gospodarczej (wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej).

Z treści Pana pisma wynika, że: #61623; odlicza Pan od podatku kwoty przysługującej ulgi z tytułu inwestycji, #61623; zamierza Pan wnieść aportem zorganizowaną część przedsiębiorstwa w tym składniki majątku, których nabycie spowodowało uzyskanie prawa do ulgi /produkcja płytek gresowych/, do spółki kapitałowej, #61623; równocześnie, w dalszym ciągu, prowadzić będzie Pan pozarolniczą działalność go ...


Generowanie strony w 32 ms