Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: termin realizacji

Odliczenia od podatku

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 05.03.2003 r., uzupełnionego w dniu 26.04.2003 r. w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku w kasie mieszkaniowej na przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na własności ...

Czy podatnik kontynujący inwestycję budowy budynku mieszkalnego ma prawo do tzw. ulgi odsetkowej ? Jak liczyć okres trzech lat na zakończenie inwestycji ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.04.2004 r. w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,poz. 926 ze zm.) -w sprawie interpretacji przepisu dotyczącego odliczenia wydatków na spłatę odsetek od kredytu, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Drezdenku wyjaśnia, iż zgodnie z art. 26b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz ...

dot. zasadności dokonanego odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu udzielonego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego.

Zgodnie z art. 26b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. od podstawy odliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi, ...

Kiedy należy rozliczyć oraz jaki zastosować kurs na fakturze korygującej dotyczącej nabyć i dostaw wewnątrzunijnych.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. /. Pismem z dnia 16 września 2004 r. podatnik zwrócił się do ...

I. Podatek od towarów i usług: - czy odnośnie zakupionej licencji od firmy z Wielkiej Brytanii na nadawanie programu satelitarnego: - należy dokonać rejestracji jako podatnik VAT UE? - kiedy powstaje obowiązek podatkowy od powyższych usług? - w jakim terminie winniśmy go rozliczyć?II. Podatek dochodowy od osób prawnych.- - czy od zakupu tej samej licencji spółdzielnia winna odprowadzić podatek dochodowy- w wysokości ryczałtowej 10% ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.09.2004r /data wpływu 28.09.2004r./ działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa /Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ w sprawie wyjaśnienia:I. Podatek od towarów i usług: - czy odnośnie zakupionej licencji od firmy z Wielkiej Brytanii na nadawanie programu satelitarnego: - należy dokonać rejestracji jako podatnik VAT UE? - kie ...

Z treści wystąpienia podatnika wynika, że wątpliwości Spółki dotyczą stosowania przepisów prawa podatkowego w następujących stanach faktycznych: Podatnik informuje, że w świetle nowych uregulowań prawnych Spółka wykonuje usługi, które nie podlegają opodatkowaniu w naszym kraju - prace na majątku ruchomym dla odbiorcy zagranicznego. W poprzednich uregulowaniach prawnych spółka wykonywała usługi, polegające na uszlachetnianiu powierzonych materiałów i następnie dokonywała eksportu wyprodukowanych wyrobów ze stawką 0%, kwalifikując powyższe zdarzenia jako eksport usług. Obecnie Spółka wykonuje prace na majątku ruchomym dla odbiorcy zagranicznego zachowując 30-to - dniowy termin wywozu, liczony od daty wykonania usługi na powierzonym materiale. Wyprodukowane wyroby są dostarczane nabywcy usługi a Spółka posiada wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające ww. transakcję: potwierdzenie odbioru wyrobów przez nabywcę, potwierdzony list przewozowy, dokument CMR. Podatnik posiada także dokumentację przywożonych w celu przerobu materiałów, która zawiera: datę przywozu, datę wydania na produkcję, datę wykonania usługi na powierzonym materiale oraz termin wywozu. Zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług od powyższych transakcji jest nabywca usługi (zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d; art. 28 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług) w związku z tym Spółka wystawia fakturę bez stawki i kwoty podatku VAT. Podatnik planuje zmianę, polegającą na obciążaniu fakturą nabywcy usługi i dostarczaniu wyprodukowanych wyrobów bezpośrednio do faktycznego odbiorcy. W związku z tym Spółka ma wątpliwości dotyczące sposobu dokumentowania tej transakcji - zdaniem podatnika na wystawianej fakturze należałoby wpisać nabywcę i odbiorcę usługi. Ponadto Spółka musiałaby posiadać dokumenty, z których wynikałoby, iż wyroby opuściły terytorium kraju.

Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), w przypadku świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone. Natomiast zgodnie z art. 28 ust. 7 cytowanej ustawy, w przypadku usług, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. c i d, świadczonyc ...

Czy podatnik może skorzystać z odliczenia od podstawy obliczenia podatku poniesionych wydatków na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na dokończenie budowy budynku mieszkalnego?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana ... z 14.01.2005 r. (data wpływu do tut. urzędu: 17.01.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie ulgi związanej ze spłatą odsetek od kr ...

dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych kary za opóźnienie w realizacji zadania

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), postanawia uznać, że stanowisko strony przedstawione we wniosku z dnia 17.08.2005 r. ...

Od którego momentu należy liczyć trzyletni okres zakończenia prowadzonej inwestycji aby skorzystać z ulgi związanej ze spłatą odsetek od udzielonego przez uprawniony podmiot kredytu na sfinansowanie prowadzonej budowy domu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Polesie, działając na podstawie art. 14 § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Podatnika uznaje przedstawione stanowisko za prawidłowe. Ze złożonego pisma wynika, że zawartą w formie aktu notarialnego Warunkową Umową Sprzedaży, Wnioskodawca nabył wraz z małżonką nieruchomość, na ...

W którym momencie można dokonać odliczenia podatku od towarów i usług w kwocie wydatkowanej na zakup kas rejestrujących w wysokości 50% jej ceny netto (nie więcej niż 2.500 zł);- czy w przypadku fiskalizacji sprzedaży, o której mowa w § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, jednocześnie zachowa Ona prawo do odliczenia wydatków związanych z nabyciem kas rejestrujących po dokonaniu fiskalizacji całej sprzedaży po dniu 30 czerwca 2007r.?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239, art. 14a § 4, art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 111 ust.1, ust.4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.), § 3a ust.1 pkt 1, § 4 pkt 4, § 7 ust.1 i ust.2, § 8 ust.1 i ust.2 rozporządzen ...

Generowanie strony w 20 ms