Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zwrot wkładów

Odliczenia od podatku

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 05.03.2003 r., uzupełnionego w dniu 26.04.2003 r. w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku w kasie mieszkaniowej na przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na własności ...

Źródła przychodów

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 18.06.2003 r., znak EP/157/2003, uzupełnione pismem z dnia 14.07.2003 r. znak EP/157/2003 Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kam. uprzejmie informuje: W przedmiotowej sprawie Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kam. uznaje, że przychody wypłacone pracownikom przez Wasz Zakł ...

Dotyczy skutków podatkowych w związku z wystąpieniem z 5 osobowej spółki jawnej, opodatkowanej na zasadach ogólnych prowadzącej księgi handlowe.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 27 listopada 2003 r. (wpływ do Urzędu 28 listopada 2003 r.) informuję co następuje. Jak wynika z treści zapytania zamierza Pan wystąpić z 5 osobowej spółki jawnej, opodatkowanej na zasadach ogólnych prowadzącej księgi handlowe. Po wystąpieniu z tej ...

Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa postąpiła prawidłowo wystawiając swoim członkom PIT–14 w związku z przeniesieniem własności gruntu celem zwolnienia z długu ?

W przedstawionej sytuacji przeniesienie własności gruntu na członka Spółdzielni Mieszkaniowej celem zwolnienia z długu nie jest zwrotem wkładu budowlanego. Natomiast jeżeli podatnik dokonał wpłaty wkładu budowlanego w kwocie wyższej niż wartość przeniesionego gruntu i część dokonanej wpłaty zostanie zwrócona w gotówce a podatnik korzystał z odliczeń od podatku, zwrócona kwota będzie podlegała doli ...

Czy podatnicy mają obowiązek doliczyć do dochodu zwrócone przez Spółdzielnię Mieszkaniową w roku 2003 i w następnych kolejnych latach kwoty wkładu budowlanego ?

Zgodnie z art. 45 ust. 3a pkt 1 oraz art. 27a ust. 13 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002r., jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu lub podatku z tytułu wydatków poniesionych na cele określone w art. 27a ust. 1 pkt 1 i 2 wymienionej ustawy (między innymi na wkład ...

dotyczy konsekwencji podatkowych przekazania wspólnikowi występującemu ze spółki jawnej nieruchomości będącej własnością spółki

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzozowie informacji wydanej w trybie art. 14a § 1 cyt. ustawy, udzielonej w odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.01.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 1.03.2004 r. pana Alfreda K. w zakresie k ...

Czy w przypadku zawarcia umowy o zwolnienie z długu kwota stanowiąca część umorzonej wierzytelności będzie dochodem podlegającym opodatkowaniu? Według jakich zasad?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z zapytaniem pana które wpłynęło do tut. organu podatkowego w dniu 27.01.2004 r. dotyczącym opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje: W związku z wystąpieniem pana ze spółki jawnej z dniem 31.12.2002 r. przysługuje panu zw ...

Czy w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, na skutek rezygancji z członkowstwa, należy doliczyć do podatku dochodowego należnego za rok, w którym zaistniały te okolicznosci, kwoty odliczone z tytułu wniesionego wkładu w poprzednich latach podatkowych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Sieradzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 04.05.2004 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 05.05.2004 r.) uzupełnione w dniu 25.05.2004 r. sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z treścią art. 27a ust. 13 ustawy z ...

Dotyczy obowiązku doliczenia do dochodu kwoty poprzednio odliczonej z tytułu zwrotu w roku 2003 wkładu mieszkaniowego w związku z rezygnacją z lokalu mieszkalnego.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z Pana wnioskiem z dnia 3 marca 2004 roku w sprawie udzielenia informacji dotyczącej obowiązku doliczenia do dochodu kwoty poprzednio odliczonej z tytułu zwrotu w roku 2003 wkładu mieszkaniowego w związku z rezygnacją z lokalu mieszkalnego Naczelnik Urzędu Skarbo ...

Czy przychód powstały w skutek wypłacenia wartości udziału w spółce, na który będzie się składać suma wniesionych wkładów i udziału w majątku spółki, pomniejszony o zobowiązania spółki, zwolniony jest od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie, wyjaśnia, co następuje. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że prowadzi działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej oraz działalność gospodarczą jednoosobowo na własne nazwisko. W najbliższym czasie zamierza wystą ...

Generowanie strony w 12 ms