Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: cele społecznie użyteczne

Zwolnienia przedmiotowe

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku ze złożonym w dniu 25.03.2003 r. zapytaniem w sprawie naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych od umów o dzieło realizowanych w ramach programu „Ariańskim szlakiem przez małą Ojczyznę” finansowanego ze środków Polsko- Amerykańsk ...

Czy przy rozliczeniu podatku dochodowego za rok 2003, którego termin rozliczenia upływa 30.04.2004 r., można dokonać zmniejszenia podatku o kwotę wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego w wysokości nie przekraczającej 1% podatku za rok podatkowy ?

Zgodnie z art. 27d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27 i wykazany w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2 - 4, jeżeli podatnik w terminie od dnia 1 stycznia roku podatkowego, w kt ...

Zapytanie : Spółka z o. o. prowadzi m. in. sprzedaż samochodów osobowychmarki OPEL. Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 11 marca2004 r. O podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ) sprzedaż pojazdu osobowego dla Straży Pożarnej można zakwalifikować do grupy towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej i zastosować stawkę podatku 7%? Przedmiot sprzedaży tj. samochód osobowy marki Opel spełni wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2003 r. nr 32 poz.262 ) określone w §27 ust.2» samochód osobowy operacyjny straży pożarnej z nadwoziem zamkniętym powinien być oznakowany pasem wyróżniającym barwy czerwieni sygnałowej. Po obu stronach pojazdu powinny być umieszczone napisy "STRAŻ" barwy białej lub czerwonej. Na dachu pojazdu może być umieszczony świetlny napis "STRAŻ" barwy czerwonej na białym tle. Czy pojazd osobowy operacyjny dla Straży Pożarnej znajduje się w katalogu sprzętu przewozowo -samochodowego opodatkowanego stawką 7 % , czy też sprzedaż opisanego wyżej pojazdu należy opodatkować stawką podstawową 22% ?

Zgodnie z poz. 129 pkt 1 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535) opodatkowaniu wg stawki 7% podlegają, przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej, pożarnicze samochody specjalne i specjalistyczne (gaśnicze, rozpoznawcze, drabiny samochodowe, techniczne, chemiczne, ekologiczne, dźwigi i podnośniki, cysterny, sanitarki) oraz fabryczni ...

Zapytanie dotyczy skutków podatkowych związanych z wprowadzonym w życie programem ułatwiającym rodzicom zaopatrzenie w podręczniki w szkołach województwa lubelskiego. Czy kwota darowizn otrzymana przez Forum Rodziców stanowi przychód podatkowy ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na złożone w dniu 08.06.2004 r. zapytanie (uzupełnione pismami z dnia 01.07.2004 i 06.07.2004 r.) - informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego ...

Pytanie brzmi: czy przekazanie darowizny na cele społeczne podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z dokonaną darowizną.

W myśl art.7 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz.535) przez dostawę towarów opodatkowaną podatkiem VAT rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:1)przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego ...

Czy przekazanie w 2004r. darowizny na rzecz klubu sportowego przez osobę fizyczną w wy-sokości 350 zł rocznie na cele rozwoju sportu podlega odliczeniu od dochodu?

Stan faktyczny: Klub sportowy jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako Stowarzyszenie Kultury Fizycznej. Ocena prawna stanu faktycznego: Przepis art. 26 ust. 1 pkt 9 lit a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., nr 14, poz. 176 ze zm.) stanowi, iż: podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30 oraz art. 30a-30c ...

Czy nagrody, którymi zarząd fundacji wyróżnił organizacje ( zespół śpiewaczy i jednostkę OSP ) będą korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych i jakie deklaracje należy złożyć w związku z przyznaniem tych nagród nagrodzonym? Nagrodzeni wykorzystają przyznane im nagrody na cele statutowe ( remont swietlicy OSP ) lub kulturalne ( działalność zespołu śpiewaczego ).

Odpowiadając na pismo z dnia 08,11,2004r. /data wpływu do Urzędu 15,11,2004r./, uzupełnionego pismem z dnia 14.12.2004r w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego , stosownie do treści art.14a §1 ustawy Ordynacja podatkowa – informuję. Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym opisanym we wniosku , Statutem fundacji zatwierdzonym dnia 10.12.1986r. oraz tekstem j ...

Czy darowizna na cele kultu religijnego podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z 1997 r. z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. Uzasadnienie W dniu 10.01.2005 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej ...


Czy istnieje obowiązek ustalenia przychodu w przypadku nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości na cele społecznie użytecznie?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 § 1 oraz art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w związku ze złożonym w dniu 01.02.2006r. wnioskiem ... z siedzibą ... w sprawie interpretacji prawa podatkowego o zakresie zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lute ...

Generowanie strony w 5 ms