Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: składki

Ustalenie podstawy opodatkowania

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach - w odpowiedzi na pismo z dnia 11.04.2003 r. w sprawie możliwości odliczenia od dochodu z działalności gospodarczej składek na ubezpieczenie wpłaconych do KRUS - informuje: Przepis art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku do ...

Zwolnienia przedmiotowe

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 28.05.2003 r., w sprawie opodatkowania wykupu ubezpieczenia „M. L.” Ubezpieczenia na Życie S.A. informuje: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz ...

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.12.2003 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 - 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugie ...

Czy składki na grupowe ubezpieczenie na życie pracowników opłacane przez pracodawcę sa kosztem uzyskania przychodów pracodawcy?Czy w/w składki opłacane przez pracodawcę są dla pracownika przychodem?

1) Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.Natomiast przepis art. 23 ust. 1 pkt 57 stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są składki o ...

W jakim momencie podatnik może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów składki na ubezpieczenie społeczne naliczane za pracowników?

Zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2000r Nr 14 poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodu z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tejże ustawy.Stosownie do art. 22 ust. 4 w/w ustawy koszty są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, w któ ...

Dotyczy kwestii opodatkowania kwoty otrzymanej od firmy ubezpieczeniowej „...” S.A. tytułem zwrotu składki wniesionej na rzecz ww. firmy po rozwiązaniu umowy ubezpieczenia na życie i dożycie z waloryzowaną sumą ubezpieczenia „Pewny zysk”.

Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włocławku działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w nawiązaniu do pisma z dnia 07.01.2004 r (data wpływu do tut. Urzędu 12.01.2004 r) dotyczącego wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r ...

Czy od dochodu w Polsce można odliczyć składki na ubezopieczenie sosjalne zapłacone niemieckiemu ubezpieczycielowi ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.04.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty składek na ubezpieczenie socjalne ( w wypadku choroby, opieki, renty i bezrobocia) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów działając na podstawie przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ord ...

Czy wydatki poniesione tytułem zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie lub mieniu, wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych farmaceuty, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie na pisemne zapytanie z dnia 18.03.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że zawarła umowę ubezpieczenia ...

Czy opłaty z tytułu przynależności do Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeń stanowią koszt uzyskania przychodu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając w trybie art. 14 a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r., Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dn. 20 stycznia 2004 r. w sprawie interpretacji przepisów w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Kosztem uzyskania przychodów są składki na rzęcz organizacji, do których przynal ...

Czy w sytuacji, kiedy pracownik opuszcza firmę i żąda wycofania tej części składki z Funduszu, a pracodawca udzieli (musi) pisemnej zgody na wycofanie tej składki, to czy po udzieleniu takiej zgody na wypłatę należnej pracownikowi kwoty będzie to rodziło jakieś skutki podatkowe dla firmy?

Działając na podstawie przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.03.2004 r., a uzupełnionego o stanowisko i opłatę skarbową w dniu 06.05.2004 r., o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do treści art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób pr ...

Generowanie strony w 6 ms