Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: działalność gospodarcza

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, udzielający w latach 1999-2001 świadczeń zdrowotnych oraz realizujący zadania i cele określone w art. 1 ust. 1-3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.), miał obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości według stawek określonych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 ze zm.).

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L. uchwałą podjętą w pełnym składzie w dniu (...), na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. Nr 122, poz. 593 ze zm.), po zapoznaniu się z wnioskiem składu orzekającego rozpoznającego odwołanie Okręgowego Szpitala Kolejowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w L., wystąpiło do ...

dotyczy utraty prawa do zwolnienia (wysokość obrotów)

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.11.2002 r. uzupełnione dnia 31.12.2002 r., Urząd Skarbowy w Stalowej Woli, działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje, jak niżej: W myśl przepisów art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), z ...

Przychody z działalności gospodarczej

Na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z 26.02.2003 r. w sprawie momentu uzyskania przychodu z tyt. prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego wyjaśnia: - zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób ...

Koszty uzyskania przychodów

Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach odpowiadając na pismo z dnia 15.04.2003 r. uprzejmie informuje, że poruszone w nim zagadnienie dotyczące zaliczania w koszty działalności wydatków przedsiębiorcy poniesionych na odpłatne dokształcanie regulują przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Z przepisów wymienionej ustawy wyni ...

Przychody

W odpowiedzi na pismo z dnia 16-04-2003 r., w sprawie momentu zaliczenia do przychodów podatkowych przychodów z tytułu dostawy wody indywidualnym odbiorcom w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 12 ust. 1 stanowi, co jest przychodem w rozumieniu tej ...

Źródła przychodów

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.05.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu Skarbowego – 05.06.2003 r.) znak: ŚR.IV.3012/21/2003 Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje: Na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 r. wolne od podatku dochod ...

Przychody z działalności gospodarczej

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 15 maja 2003 r. dot. formy opodatkowania przychodów z najmu części budynku, zakup, którego stanowił podstawę do ulgi mieszkaniowej oraz możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku VAT, Urząd Skarbowy w Sandomierzu działając na podstawie art. 14 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: I. Pani przek ...

Czy rozszerzając działalność gospodarczą prowadzoną w zakresie AUTO-HANDLU, o okazjonalny przewóz osób (wesela, przysięgi, pogrzeby), powinno się zainstalować w pojeździe służącym do tego przewozu oddzielną kasę fiskalną, czy też cały obrót można ewidencjonować za pomocą jednej posiadanej już kasy fiskalnej?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Staszowie na złożone w dniu 01.04.2003 r., zapytanie „Czy rozszerzając działalność gospodarczą prowadzoną w zakresie AUTO-HANDLU, o okazjonalny przewóz osób (wesela, przysięgi, pogrzeby), powinno się zainstalować w pojeździe służącym do tego przewozu oddzieln ...

Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Staszowie na złożone w dniu 16.04.2003r. zapytanie w sprawie udzielenia pisemnej informacji odnośnie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: W myśl art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fiz ...

Czy opłata za wieczyste użytkowanie gruntu i podatek od nieruchomości od budynku, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza stanowi koszt uzyskania przychodów?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 13 października 2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie: czy opłata za wieczyste użytkowanie gruntu i podatek od nieruchomości od budynku, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza stanowi koszt uzyskania przychodów, Nacz ...

Generowanie strony w 42 ms