Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pożyczka nieoprocentowana

Przychody

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz art. 14 a § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo bez znaku z dnia 20.03.2003 r. (data wpływu do Urzędu 20.03.2003 r.) w sprawie ustalenia wysokości stosowanych przez banki odsetek od kredytów informuje, że Urząd Skarbowy stosownie do swojej właściw ...

dotyczy wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu udzielonej spółce nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jaśle informacji w odpowiedzi na zapytanie wspólników spółki cywilnej „E.” z dnia 17.11.2003 r. w sprawie zaliczenia do przychodu spółki wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu udzielonej ...

Czy fakt nienaliczania odsetek od linii kredytowej w koncie osobistym jest dochodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.02.2004 r. skierowane do Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście (data wpływu do tut. Urzędu 1.03.2004 r.), na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy informuje o zakresie stosowania przepisów podatkowych w przedstawionym stanie faktycznym: Zgodnie z art ...

Czy otrzymana od wspólnika pożyczka powinna być potraktowana w myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi dla Spółki nieodpłatne świadczenie, a jeśli tak to na jakich zasadach należy określić przychód Spółki?

W pierwszym kwartale 2003 r. zostały zawarte umowy pożyczki pomiędzy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a osobami fizycznymi będącymi wspólnikami tej spółki. Na podstawie tych umów Spółka otrzymała nieoprocentowane pożyczki na finansowanie działalności bieżącej. W księgach rachunkowych kwoty pożyczki zostały ujęte jako zobowiązania, z uwagi na ich charakter zwrotny oraz zapłacono podatek od c ...

W budynku wspólnoty mieszkaniowej, którą tworzą gmina i osoby fizyczne planowany jest remont. Ze względu na trudną sytuację finansową osób fizycznych gmina wyraziła zgodę na udzielenie nieoprocentowanej pożyczki w celu sfinansowania inwestycji. Czy odsetki faktycznie nie zapłacone przez pożyczkobiorców będą dla nich przychodem z innych źródeł jako nieodpłatne świadczenie?.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Dochodem ze źródła przy ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług:1) przekazanie na potrzeby swoich pracowników zakupionych w obcych osrodkach wczasów i kolonii, które częściowo podlegają refundacji z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych2) przekazanie dla dzieci pracowników paczek świątecznych finansowanych z ZFŚS3) przekazanie na potrzeby swoich emerytów i rencistów drewna opałowego, którego koszty pokrywane są z ZFŚS4) udzielanie pożyczek i zapomóg pracownikom z ZFSS.

Działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29.08. 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz.926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w odpowiedzi na pismo z dnia 2004.08.04 nr Zn. Spr.K-32-167/04 (data wpływu 2004.09.20) uzupełnione pismem z dnia 2004.10.08 w sprawie udzielenia odpowiedzi na zadane tematy, informuje co następuje: W przesłanym piśmie Jednostka Wasza zapytuje czy ...

dotyczy: konsekwencji podatkowych nabycia akcji na warunkach preferencyjnych (częściowa odpłatność lub nieodpłatnie), uzyskania nieoprocentowanej pożyczki na zakup tych akcji i sprzedaży akcji

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dokonaną przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 30.08.2004 r. (znak: II US. PB-I/415/31/04) w sposób następujący: Z przedstawionego przez pana ...

dotyczy opodatkowania niskooprocentowanej pożyczki udzielonej pracownikom na zakup samochodów służących również do celów służbowych

W odpowiedzi na pismo znak: KF-32/28 z dnia 31.10.2003 r. w sprawie interpretacji przepisów podatkowych dotyczących opodatkowania niskooprocentowanej pożyczki udzielonej pracownikom na zakup samochodów służących również do celów służbowych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuj ...

dotyczy: konsekwencji podatkowych nabycia akcji na warunkach preferencyjnych (częściowa odpłatność lub nieodpłatnie), uzyskania nieoprocentowanej pożyczki na zakup tych akcji i sprzedaży akcji

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 15.07.2004 r. (znak: US.PDOF/415/16/2/04) udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach w następujący sposób. Z przedstawionego przez pana w piśmi ...

1. Czy można udzielać pożyczek nieoprocentowanych kontrahentom, skoro podstawową działalnością spółki jest działalność handlowa?2. Czy pożyczka taka jest świadczeniem nieodpłatnym?3. Czy spółka może przyjąć pożyczkę od swojego kontrahenta- dostawcy na tych samych zasadach?

We wniosku z dnia 17.01.2005 r. (data wpływu 20.01.2004 r.) w pkt. 1,2 i 4 spółka zwróciła się z zapytaniami dotyczącymi zastosowania przepisów w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie udzielenia pożyczek pieniężnych nieoprocentowanych dla jej kontrahentów, na rozwój ich działalności gospodarczej związanej z zakupami w Spółce produktów naftowych i artykułów motoryzacyjnych, a mi ...

Generowanie strony w 3 ms