Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: obiekt sportowy

Zwolnienia przedmiotowe

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 10.04.2003 r. (wpłynęło 15.04.2003 r.), znak: OSzP.III.0717/42/4/2003 dotyczące wynajmu obiektów przez Samorządowe Szkoły i Przedszkola Miasta i Gminy Chmielnik na cele sportowo-rekreacyjne, infor ...

Czy w świetle obowiązujących przepisów usługi sklasyfikowane według PKWiU 92.61. „Usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych”: 1. podlegają opodatkowaniu 7% stawką podatku VAT – poz. 158 załącznika nr 3 do ustawy; 2. są zwolnione z podatku VAT – poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy?

Ad 1. Usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych podlegają opodatkowaniu obniżoną do wysokości 7% stawką podatku VAT – poz. 158 załącznika nr 3 do ustawy. Ad 2. Ustawodawca zwolnił z opodatkowania wyłącznie usługi związane z rekreacją i sportem* – z wyłączeniem usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61.). Objaśnienie:*) dotyczy wy ...

Szkoła Podstawowa zwraca się z prośbą o wyjaśnienie poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2004 r.), w którym wymieniono jako usługi zwolnione usługi o PKWiU ex 92 - usługi związane z rekreacją i sportem (dotyczy wyłącznie usług związanych ze sportem świadczonych przez podmioty, które nie mają na celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług). W budynku Szkoły znajduje się basen i sala gimnastyczna, z których w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych korzystają uczniowie szkoły i gimnazjum. W godzinach wolnych od zajęć szkoła wynajmuje ww. obiekty sportowe takim podmiotom jak: zakłady pracy, szkoły spoza miasta, kluby tenisowe szkolące dzieci i młodzież, obozy organizowane przez organizacje sportowe. Dochody miesięczne jakie osiąga Szkoła z tytułu wynajmu wynoszą około 1200 zł i pieniądze te są wpłacane na konto jej środków specjalnych. Pieniądze są wydatkowane na poprawę świadczonych usług. Zakupiono między innymi odkurzacz wodny, systematycznie kupowane są środki chemiczne do uzdatniania wody, środki czystości do zapewnienia dobrych warunków higienicznych. W okresie wakacji i ferii Szkoła kupuje materiały budowlane do odnawiania powierzchni ścian, podłóg itp. Z tych środków kupowany jest też sprzęt sportowy zarówno do wykorzystania na pływalni i jak i sali gimnastycznej. Czy ww. usługi są zwolnione od VAT?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika opisanej w zapytaniu z dnia 19.05.2004 r., nr SP11/3327/73/04 (data wpływu 20.05.2004 r.). Informacji udzielono na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z d ...

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować po dniu 1 maja 2004r. dla świadczenia usług udostępniania basenu, króre zaklasyfikowane zostały do grupowania PKWiU 92.61?

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535), dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%. Pod pozycją 158 tego załącznika wymienione zostały usługi w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61).Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi m.in ...

Stawka podatku VAT na usługi hotelowe, usługi w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych i usługi związana z rekreacją i sportem.

W myśl art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997r. poz.926 ze zm.) Urząd Skarbowy stosownie do swojej właściwości, na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatk ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są usługi w zakresie kultury fizycznej i sportu (PKWiU 92.61) ?

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) usługi wymienione w zał. Nr 4 zostały zwolnione od podatku VAT. Pod pozycją 11 tego załącznika wymienione zostały usługi o symbolu PKWiU ex 92 związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynag ...

Czy udostępnianie basenu i sali gimnastycznej przez szkołę jest zwolnione od podatku od towarów i usług?

Zagadnienie wynajmowania, czy też wydzierżawiania sali gimnastycznej na cele sportowe należy rozpatrzyć pod kątem zaklasyfikowania tej usługi w zależności od tego, komu wynajmowane jest pomieszczenie oraz w jaki sposób użytkowany będzie wynajęty obiekt, a także na jaki cel będzie wykorzystywany zysk osiągnięty z tego rodzaju działalności. Zgodnie bowiem z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marc ...

Według jakiej stawki podatku od towarów i usług (VAT) opodatkować należy usługi polegające na odpłatnym udostępnianiu pola do gry w golfa wraz z własnym sprzętem?

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwanej dalej u.p.t.u., stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem towarów i usług, które zostały opodatkowane stawkami niższymi - 7%, 3%, 0% lub na mocy art. 43 cyt. wyżej ustawy zwolnione od opodatkowania podatkiem VAT. Zdaniem Podatnika świadczenie usług polegających na udostępnianiu dzie ...

Czy nieodpłatne korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych jest zwolnione czy opodatkowane podatkiem VAT?

Odpowiedź: Zgodnie z art.8 ust 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług , nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste pracownika lub jego pracowników , w tym byłych pracowników , wspólników , udziałowców , akcjonariuszy , członków spółdzielni i domowników , członków organów stanowiących osób prawnych , członków stowarzyszenia , oraz wszelkie inne ...

dotyczy opodatkowania wynajmu sali i uwzględnienia w podstawie opodatkowania dotacji

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie art. 14b ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informacji udzielonej podatnikowi przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 19.07.2004 r. w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia, co następuje: 1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia ...

Generowanie strony w 4 ms