Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: majątek

Wstąpienie w prawa i obowiązki

W odpowiedzi na pismo znak: FF-14/13/1/2003, które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 23.04.2003 r. Pierwszy Urząd Skarbowy Kielcach informuje, co następuje: Na podstawie art. 202 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391) od dnia 1 kwietnia 2003 r. Narodowy Fundusz Zdrowia stał się podmiotem wszelkich praw i obowiązków Kas Chory ...

Czy przychód ze sprzedaży prawa majątkowego stanowiącego odrębny majątek podatnika będzie zwolniony z podatku dochodowego jeśli zostanie wydatkowany na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie we wspólności majątkowej małżeńskiej lokalu mieszkalnego?

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych, jeśli zostało dokonane przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie lub wybudowanie. W myśl art. 28 ust. 2 tejże ustawy ...


- w sprawie odliczenia wydatków poniesionych na remont lokalu mieszkalnego przez ustawowego opiekuna prawnego małoletnich dzieci.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po zapoznaniu się z informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie, wynikającą z pisma z dnia 23.02.2004 r., znak: US.II-PDF/415/22/04 o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dokonuje zmiany zawartej w nim interpretacji. Z ...


Czy istnieje obowiązek podatkowy z tytułu nabycia akcji jako udziału w części majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółdzielni?

Z przestawionego stanu faktycznnego wynika, iż w ramach rozliczenia końcowego likwidowanej masy majątkowej spółdzielni w skład której m. in. wchodziły akcje spółki akcyjnej, spółdzielnia jako zbywający zaoferowała byłym swoim członkom nieodpłatne nabycie określonej ilości akcji ww. spółki. Zbycie przedmiotowych akcji na rzecz byłych członków nastąpiło w oparciu o uchwałę ostatniego walnego zgromad ...

Czy istnieje możliwość wspólnego rozliczenia małżonków, którzy podpisali umowę małżeńską o rozdzielności majątkowej, a następnie po kilku latach złożyli przed notariuszem oświadczenie o błędzie istotnym w tym zakresie?

Zgodnie z art. 6 ust. 2 (z zastrzeżeniem ust.8) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), małżonkowie między którymi istnieje wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym opodatkowani łącznie. Z przedłożonych do tut. Urzęd ...

Czy zmianę spółdzielczych lokatorskich praw do lokalu podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14 a par. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. Ust. z 1997 r. nr 137 poz. 926 ze zm.) w związku z wnioskiem z dnia 30.04.2004 r. - wyjaśnia: Zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09.09.2000 r. (Dz. Ust. z 2000 nr 86 poz. 959 ze zm.) podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają między innym ...

Jaką datę przyjmuje się za datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w sytuacji podziału majątku dorobkowego w świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. Nr 14 z 2000, poz. 176 ze zm.) źródłem przychodu jest między innymi odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licz ...

Spółdzielnia Mieszkaniowa chce nieodpłatnie przekazać majątek trwały w postaci dróg dojazdowych, które zostały wybudowane przy realizacji inwestycji spółdzielni w latach 1978-1983 na rzecz Gminy. Zdaniem Spółdzielni w tej sytuacji mamy do czynienia z dostawą towaru używanego i na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług czynność ta jest zwolniona od podatku VAT. Czy w związku z powyższym Spółdzielnia nie ma obowiązku zapłacenia podatku od towarów i usług.

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uwzględniając stan faktyczny przedstawiony w piśmie złożonym w Urzędzie dnia 4 listopada 2004 r. i uzupełnionym w dniu 23 listopada 2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie niniejszym informuje: Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od ...

Generowanie strony w 11 ms