Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nabycie praw majątkowych

Wstąpienie w prawa i obowiązki

W odpowiedzi na pismo znak: FF-14/13/1/2003, które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 23.04.2003 r. Pierwszy Urząd Skarbowy Kielcach informuje, co następuje: Na podstawie art. 202 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391) od dnia 1 kwietnia 2003 r. Narodowy Fundusz Zdrowia stał się podmiotem wszelkich praw i obowiązków Kas Chory ...

Czy w przypadku, gdy sprzedałam przed upływem pięciu lat od jego nabycia jedno posiadane spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w jednej spółdzielni mieszkaniowej, a pieniądze uzyskane z tej sprzedaży wydatkowałam na nabycie innego spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w innej spółdzielni mieszkaniowej, która dopiero buduje lokal, w którym po wybudowaniu ustanowić ma dla mnie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, uzyskany przeze mnie przychód ze sprzedaży prawa do lokalu jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych?

W odpowiedzi na Pani pismo w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zwolnienia osiągniętego przychodu z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie wyjaśniam: Według unormowania zawartego w art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, umorzenie przyznanej pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 27.02.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że : Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pr ...

Jako współwłaściciel spółki jawnej zamierzam pożyczyć tej spółce prywatne pieniądze. Z informacji uzyskanych wynika, że stosowną umowę powinienem zarejestrować przy deklaracji PCC-1, płacąc podatek- czy podatek ten stanowić będzie dla spółki koszt uzyskania przychodu. Czy ewentualne odsetki naliczone przy powyższej umowie pożyczkowej stanowić będą koszt uzyskania przychodu dla spółki jawnej, oraz jak rozliczać należny podatek od osobistych przychodów z tytułu tych odsetek. Otrzymałem z banku deklarację PIT-8B w której zawarto informację o przychodach, kosztach, stracie wynikowej i zaliczce na poziomie 20% uzyskanych przychodów z tytułu obrotu instrumentami pochodnymi. Dochody z takich źródeł stanowią prawa majątkowe, określone w art. 18 ustawy o PIT, wobec czego dochody z takich instrumentów opodatkowane sa na zasadach ogólnych. Bank występując w roli płatnika obowiązany był do poboru zaliczki w wysokosci 20%. Zgodnie z posiadaną wiedzą zamierzam dane z PIT-8B zawrzeć w PIT-36 w części F.1, wiersz 7 wykazujac stratę z obrotu 2003 w kolumnie " e " (do ewentualnego rozliczenia z dochodami w latach następnych przy założeniu kontynuacji tej działalnosci). Zaliczkę pobraną przez bank zamierzam uwzglednić przy ustalaniu ogólnego zobowiązania wynikajacego z PIT-36 za rok 2003. Czy powyższe stanowisko jest poprawne?

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.03.2004r Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew uprzejmie wyjaśnia: Ad.1 Zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 26.07.1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ...

Czy zawarcie w 2003 roku dwóch aneksów do umowy o kredyt kontraktowy dotyczących zmiany długości okresu oszczędzania pozbawia podatnika prawa do ulgi z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zmianami) w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 09.12.2003 r. (uzupełnione 05.01.2004 r.) r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji wyjaśnia: Zgodnie z art. 27a ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 26.07.0991 r. o podatku dochodowym od ...

Czy płatnik w oparciu o art. 22 ust. 9 pkt. 3 w zw. z art. 31 ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o p. d.o.f – będzie mógł zastosować 50% koszty uzyskania przychodów względem swoich pracowników z tytułu nabycia od nich autorskich praw majątkowych do utworów stworzonych przez tych pracowników na podstawie zawartych z płatnikiem umów o pracę?

W odpowiedzi na pismo z dn. 12/02/2004 (wpłynęło do Urzędu 03.03.2004 r.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie działając na podstawie art. 14a ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, że zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904 ze ...

Czy nabycie w drodze darowizny udziałów w spółce z o.o. korzysta ze zwolnienia z art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.06.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu działając w oparciu o art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje co następuje: Nabycie w drodze darowizny udziałów w spółce z o. o. jest nabyciem praw majątkowych i nie jest tożsame z nabyciem zakładu lub jego części. Zwolnienie wynikające z art. 4 ust ...

dotyczy wartości niematerialnych i prawnych

Odpowiadając na zapytanie z dnia 14.04.2004 r. (do tut. Urzędu wpłynęło w dniu 16.04.2004 r., znak: DN/01/04/2004), uzupełnione pismem z dnia 4.05.2004 r. (wpłynęło w dniu 5.05.2004 r., znak: L.dz. 1862/04) dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137., poz. 926 ze zm. ...

Czy należy opodatkować podatkiem VAT odpłatne wyrażenie zgody na przeniesienie wszystkich praw i obowiązków z umowy agencyjnej z Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o. i umów z firmami wchodzącymi w skład sieci dealerskich autoryzowanych punktów sprzedaży?

Od pierwszego lutego 2004r. Spółka na mocy umowy agencyjnej współpracuje jako autoryzowany agent z Polską Telefonią Cyfrową Spółka z o.o. – operatorem sieci Era. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie siecią sprzedaży złożoną z oddzielnych podmiotów gospodarczych współpracujących z nią na podstawie stosownych umów dealerskich. Spółka postanowiła przejąć prawa do zarządzania sieci ...

Czy nabycie udziałów za wynagrodzenie w trybie art. 199 § 2 ustawy z 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych przez Spółkę w celu ich umorzenia podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa -Ursynów działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) informuje, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywiln ...

Generowanie strony w 5 ms