Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przejęcie

Wstąpienie w prawa i obowiązki

W odpowiedzi na pismo znak: FF-14/13/1/2003, które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 23.04.2003 r. Pierwszy Urząd Skarbowy Kielcach informuje, co następuje: Na podstawie art. 202 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391) od dnia 1 kwietnia 2003 r. Narodowy Fundusz Zdrowia stał się podmiotem wszelkich praw i obowiązków Kas Chory ...

w sprawie zasad składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) oraz rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (zeznanie CIT-8) będącego spółką przejmowaną w przypadku połączenia przez przejęcie

Odpowiadając na pismo z dnia 07.10.2003 r. (data wpływu 09.10.2003 r.) w sprawie zasad składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) oraz rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (zeznanie CIT-8) będącego spółką przejmowaną w przypadku połączenia przez przejęcie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztyn ...

- dotyczy kosztów uzyskania przychodów.

Stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm.) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na pismo z dnia 27.11.2003 r. (data złożenia w US 04.12.2003 r.), uzupełnione 17.12.2003 r. wyjaśnia co następuje: Aby móc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów – na podstawie art. 22 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 23 ustawy z dnia ...

Spółka X Sp. z o.o. pyta o rozliczenie wyniku podatkowego Spółki przejmowanej Y Sp. z o.o. w przypadku połączenia przez przejęcie w roku podatkowym w którym doszło do połączenia oraz o rozliczenie czy podatku VAT naliczonego i podatku od czynności cywilnoprawnych pomiędzy Spółkami.

W nawiązaniu do wniosku o wydanie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie przedstawia weryfikację stanowiska Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w ...

Czy podlegają opodatkjowaniu podatkiem VAT na dotychczasowych zasadach czynności bankowe, których przedmiotem jest przejęcie majątku dłużnika w zamian za zwolnienie z długu?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Bank zamierza przystąpić do likwidacji zadłużenia innej firmy poprzez przejęcie od niej zabudowanej nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu. Do niniejszej czynności Bank powołał art. 2 ust. 3 pkt 5a i art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Przepis ...

Czy podział spółki przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spowoduje skutki podatkowe?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r., Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 26.01.2004 r. uzupełnione pismem z dnia 16.02.2004 r. i 20.02.2004 r. w sprawie przepisów prawa podatkowego wyjaśnia: Spółka planuje uczestniczyć w podziale innej spółki w oparciu o art. 529 § 1 pkt ...

Czy wydatki poniesione w związku z procesem konsolidacji branży teleinformatycznej (w szczególności koszty usług doradczych w zakresie analizy sektora teleinform. pod kątem identyfikacji podmiotów mogących być przedmiotem transakcji oraz pod kątem optymalnego scenariusza przejęcia spółek) stanowią koszty uzyskania przychodów spółki przejmującej?

Dnia 17 maja 2004 r. wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego zapytanie w trybie art. 14 a Ordynacji Podatkowej dotyczące kwestii: Kwalifikowania wydatków poniesionych w związku z procesem konsolidacji branży teleinformatycznej (wydatki te obejmowały w szczególności koszt usług doradczych w zakresie analizy sektora teleinformatycznego pod kątem identyfikacji podmiotów mogących być przedmiotem transakcji ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług sprzedaż praw do znaku towarowego „S.” oraz przejęcie praw i obowiązków z umów franchisingowych wraz z konceptem marketingowym sieci sklepów detalicznych, a także czy podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych przejęcie praw i obowiązków z umów franchisingowych?

W odpowiedzi na pisma z dnia 1.12.2003 r. i 5.12.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl art. 14a § 1 - 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Na ...

Czy przejęcie banku przez inny bank na podstawie art. 147 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 72, poz. 665 z 2002 r. ze zm.) podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 14.11.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.01.2004 r.) znak DRA/ZP/1815/03 w przedmiocie stosowania przepisów prawa podatkowego i rozstrzygnięcia kwestii czy przejęcie banku przez inny bank na ...

Dotyczy wybranych skutków podatkowych łączenia się spółek kapitałowych.

W piśmie Spółki z dnia 8.10.2004r. przedstawiony został następujący stan faktyczny: Koncern posiadający siedzibę w jednym z państw członkowskich UE jest jedynym akcjonariuszem dwóch spółek akcyjnych oraz większościowym udziałowcem spółkiz ograniczoną odpowiedzialnością, które to podmioty są rezydentami Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie krajowe firmy prowadzą działalność w branży artykułów oświe ...

Generowanie strony w 8 ms