Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zobowiązanie podatkowe

Wstąpienie w prawa i obowiązki

W odpowiedzi na pismo znak: FF-14/13/1/2003, które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 23.04.2003 r. Pierwszy Urząd Skarbowy Kielcach informuje, co następuje: Na podstawie art. 202 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391) od dnia 1 kwietnia 2003 r. Narodowy Fundusz Zdrowia stał się podmiotem wszelkich praw i obowiązków Kas Chory ...


Kiedy przedawnia się zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 1995?

Zgodnie z art. 59 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek : zapłaty, pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta, potrącenia, zaliczenia nadpłaty lub zaliczenia zwrotu podatku, zaniechania poboru, przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych, przejęcia własności nieruchomości lub prawa majątkowego w postępowaniu egzekucyjnym, umorzenia zaległ ...Kiedy nastąpi umorzenie z urzędu zaległości podatkowych za lata 1995-1996, jakie warunki musi spełnić podatnik do umorzenia zaległości, po jakim czasie nastąpi "rezygnacja" z czynności egzekucyjnych ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bytomiu w odpowiedzi na pismo z dnia 8 marca 2004 r. bez znaku, złożone do Urzędu Skarbowego w dniu 10 marca 2004 r., uzupełnione pismem z dnia 6 kwietnia 2004 r. bez znaku, w sprawie: „rezygnacji” z czynności egzekucyjnych, umorzenia z urzędu zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1995 r. i za 1996 r. oraz warunków jakie musi Pan spełniać d ...

1)Jakie ciążą zobowiązania podatkowe w związku ze sprzedażą dwóch działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną, zakupionych w dniu 18-06-2003r na podstawie jednego akt notarialnego?2)Czy istnieje jakaś różnica jeśli dane działki zostaną sprzedane jako dwie działki różnym nabywcom?3)Czy wystąpi zobowiązanie podatkowe w podatku VAT z tytułu sprzedaży tych działek?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn.zm.) w związku ze złożonym przez Pana zapytaniem informuje, że jeżeli przedstawiony w zapytaniu stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym to przyjęte przez Pana stanowisko jest słuszne. W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy ...

Zobowiązania podatkowe

Spółka występuje z zapytaniem czy do czynności polegającej na przeniesieniu własności prawa użytkowania wieczystego gruntu mają zastosowanie przepisy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Zgodnie z art. 66 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa dopuszczalne jest przeniesienie przedmiotowego prawa majątkowego na rzecz Skarbu Państwa w zam ...

1) Czy wystąpi zobowiązanie podatkowe w 10 % zryczałtowanym podatku dochodowym od zamiany w dn. 11-08-2004r lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ? 2) Czy przychody uzyskane w dniu 15-09-2004r ze sprzedaży w/w mieszkania podlegają opodatkowaniu 10 % zryczłtowanym podatkiem dochodowym ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn.zm.) w związku ze złożonym przez Pana zapytaniem informuje : Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32a ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) wolne od podatku dochodow ...

Czy istnieje możliwość zapłaty przyszłych zobowiązań w podatku VAT poprzez zaliczenie podatku należnego z wystawionych dla kontrahenta faktur VAT, który stanowi wierzytelność objętą ugodą restrukturyzacyjną?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka jest wierzycielem Huty "A". Zobowiązania Huty, w tym także zobowiązania cywilnoprawne podlegają restrukturyzacji na podstawie ustawy z dnia 30.10.2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu na rynku pracy (Dz. U. Nr 213, poz. 1800 ze zm.). Restrukturyzacja finansowa zobowiązań cywilnoprawnych odbywa się na zasadach o ...

Generowanie strony w 12 ms