Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: obowiązek ustawowy

Wpłacanie zaliczek przez podatników

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 02.04.2003 r. uzupełnione w dniu 25.04.2003 r. w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu spółki „K.” z o.o. wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne wspólnika jednoosobowej spółki ...

Czy prowadzenie między innymi kantoru wymiany walut zwalnia podatnika z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej?

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 134, poz. 1971 ze zm.) do dnia 31 grudnia 2004 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników sprzedających towary lub usługi wymienione w pozycji 1 do 46 załącznika Nr 1 rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów ze sprzedaży tych towarów lu ...

Jaki katalog podmiotów mieści się pod pojęciem “osoby prowadzące działalność gospodarczą” użytym przez ustawodawcę w treści art. 82 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Bank specjalizuje się w obsłudze podmiotów będących przedsiębiorcami, korzystających z rachunk ...

Czy podatnik jest zobowiązny w 2004r. do zainstalowania kasy rejestrującej, nie przekraczając w 2003r. obrotu 40.000 zł. ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słubicach, na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), odpowiadając na pismo informuje: Obowiązek ewidencjonowania obrotu i podatku należnego przy użyciu kas fiskalnych zgodnie z brzmieniem art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), dotyczy podatnik ...

Czy uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o zmianie roku obrotowego Spółki jest skuteczna w sytuacji gdy Spółka nie będzie mogła, z powodu zbyt późnego podjęcia uchwały powiadomić w wymaganym przez ustawę czasie Urzędu Skarbowego o zmianie roku obrotowego.

Dnia 30 sierpnia 2004 r. wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego zapytanie w trybie art. 14 a Ordynacji Podatkowej, złożone przez XXX Sp. z o.o., dotyczące kwestii: Czy uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o zmianie roku obrotowego Spółki jest skuteczna w sytuacji gdy Spółka nie będzie mogła, z powodu zbyt późnego podjęcia uchwały powiadomić w wymaganym przez ustawę czasie Urzędu Skarbowego o ...

Czy ewentualna konieczność prowadzenia pełnej księgowości w 2006 roku ze względu na przekroczenie limitu obrotów upoważniających do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów wynikać będzie z obrotów uzyskanych z prowadzenia działalności indywidualnej?

STAN FAKTYCZNY Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż na podstawie jednego wpisu do ewidencji działalności (na obojga małżonków) prowadzi Pan z małżonką działalność gospodarczą (handel), ponadto małżonka na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na własne imię i nazwisko prowadzi działalność gospodarczą w formie gabinetu stomatologicznego. We współnej działalności ...

1.Zapytanie dotyczy obowiązku sporządzania przez Spółdzielnię Mieszkaniową informacji na druku PIT-14 w przypadku zwrotu wniesionego wkładu mieszkaniowego będącego konsekwencją wygaśnięcia spółdzielczego prawa do lokalu, spowodowanego zamianą mieszkania.

P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14a i 216 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stanowisko dotyczące zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 30.11. 2005 r. (data wpływu do Urzędu 06.12.2005 r.) u z n a j ę za nieprawidłowe. Uzasadnienie. 1.Zapytanie dotyczy obowiązku sporządzania przez Spółdzi ...

Czy w prowadzonej działalności gospodarczej na własne imię i nazwisko, w której w roku podatkowym nie przekroczymy kwoty 800.000 euro będzie trzeba prowadzić księgi rachunkowe?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 08 listopada 2005 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych. stwierdzam, że : stanowisko pr ...

Czy jest możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup wody mineralnej, kawy, herbaty, które następnie są nieodpłatnie udostępniane pracownikom hotelu w czasie pracy

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan ...

Czy są kosztami uzyskania przychodów wydatki ponoszone przez Spółkę na podstawie umowy o udzielanie pracownikom świadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 65 ustawy? Spółka otrzymuje od firmy M fakturę za obowiązkową i profilaktyczną opiekę zdrowotną medyczną i za tzw. ubezpieczenie rodzinne.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 1 sierpnia 2006 r. (data wpływu 3 sierpnia 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ...

Generowanie strony w 49 ms