Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: spółka komandytowa

Wpłacanie zaliczek przez podatników

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 02.04.2003 r. uzupełnione w dniu 25.04.2003 r. w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu spółki „K.” z o.o. wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne wspólnika jednoosobowej spółki ...

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych według stawki 19% dochodów uzyskanych przez komandytariusza spółki komandytowej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 lutego 2004r stanowiące zapytanie, czy komandytariusz spółki komandytowej , działający w jej ramach i osiągający dochód z tytułu udziału w tej spółce jest podatnikiem osiągającym dochód ze źródła, o którym mowa w art.10 ust.1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz czy taki wspólnik może wybrać sposób opodatkowania na zasadach określonych w art.30 ...

Czy działalność gospodarcza osoby fizycznej (prowadzona w formie handlowej spółki osobowej zarejestrowanej w Polsce) polegająca na skupie i sprzedaży walut na rynkach zagranicznych (za pośrednictwem uprawnionej do tego rodzaju działalności instytucji finansowej) może być opodatkowana 19% stawką podatku dochodowego od osób fizycznych, o której mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

W związku z pismem z dnia 9 czerwca 2004 r. w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w sprawie możliwości wyboru sposobu opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po stwierdzeniu, że zapytanie dotyczy indywidualnej sprawy podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrol ...


1. Czy działalność polegająca na zakupie produktów rolnych i owocowo-warzywnych od producentów rolnych na podstawie umów kontraktacji i umów sprzedaży „na pniu” oraz na świadczeniu tym producentom dodatkowych świadczeń stanowi działalność rolniczą w rozumieniu ustawy? 2. Czy te świadczenia dodatkowe stanowią koszt uzyskania przychodów?

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.05.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 10.05.2004.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, uzupełniony w dniu 07.06.2004 r., Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Jak wynika z przedmiotowego zap ...

Czy działalność gospodarcza osoby fizycznej (prowadzona w formie handlowej spółki osobowej zarejestrowanej w Polsce) polegająca na skupie i sprzedaży walut na rynkach zagranicznych (za pośrednictwem uprawnionej do tego rodzaju działalności instytucji finansowej) może być opodatkowana 19% stawką podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Przepisy ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w aktualnym brzmieniu nie powodują ograniczeń przedmiotowych w stosowaniu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c tejże ustawy. Ten sposób opodatkowania ma zastosowanie do wszystkich form prowadzonej pozarolniczej działaln ...

Czy i w jaki sposób dochód uzyskany w 2002r. przez oddział niemieckiej spółki komandytowej powinien być opodatkowany w Polsce?

Położony na terenie Polski oddział niemieckiej spółki komandytowej osiągnął za 2002r. zysk przekazywany następnie do tejże spółki. Niemiecka spółka komandytowa posiada ułomną osobo-wość prawną i dla celów opodatkowania w Niemczech traktowana jest jako osoba prawna. Jej kom-plementariuszem jest niemiecka spółka z o.o., której zarząd jest jednocześnie uprawniony do jedno-osobowej i wyłącznej repreze ...

Jestem właścicielem spółki komandytowej, której udziałowcami są osoby fizyczne. Firma powstała w 2004r. Czy spółka może rozliczać się z podatku dochodowego od osób fizycznych i prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów?

W odpowiedzi na zapytanie przesłane do tut. urzędu w dniu 08.09.2004r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście zgodnie z właściwością miejscową, do którego zostało przesłane przez Panią w dniu 02.09.2004r., w sprawie rozliczenia z podatku dochodowego z tyt. dochodów uzyskanych w spółce komandytowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew uprzejmie informuje, iż: Zgodnie z art. 2 ust ...

Czy przekształcenie spółki komandytowej funkcjonującej w oparciu o zezwolenie na działanie w specjalnej strefie ekonomicznej oznacza zakończenie (zaprzestanie) prowadzenia działalności gospodarczej przez wspólników spółki komandytowej i czy wywiera w ten sposób wpływ na: 1) korzystanie przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z zezwolenia na działanie w specjalnej strefie ekonomicznej; 2) sytuację wspólników spółki komandytowej jako osób, które do dnia przekształcenia korzystały ze zwolnienia podatkowego na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku są dochody podatników z zastrzeżeniem ust. 5a - 5c, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 19 ...


Generowanie strony w 75 ms