Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: spółka partnerska

Wpłacanie zaliczek przez podatników

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 02.04.2003 r. uzupełnione w dniu 25.04.2003 r. w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu spółki „K.” z o.o. wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne wspólnika jednoosobowej spółki ...

Czy do celów prawidłowego ustalania dochodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych możliwe jest przyporządkowanie i odliczanie dla każdego partnera spółki partnerskiej odrębnie, kosztów uzyskania przychodów w stosunku innym, niż wynikającym z prawa udziału partnerów w przychodach spółki partnerskiej ?

W związku ze złożonym przez Panią w dniu 31.05.2004 r. wnioskiem w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących kwestii czy na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U Nr 14, poz. 176 z późn. ...

Czy po wniesieniu aportem całości przedsiębiorstwa spółki komandytowej do nowo powstałego przedsiębiorstwa - kancelarii radcy prawnego można zakończyć działalność spółki partnerskiej bez ustalania dochodu na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

W 2001r. zawiązana została spółka partnerska, do której podatnik (wspólnik) wprowadził w postaci aportu majątek będący dotychczas w ewidencji działalności gospodarczej wykonywanej przez niego osobiście. Z końcem 2003r. upłynął okres wypowiedzenia uczestnictwa wspólnika w spółce komandytowej, a spółka uległa rozwiązaniu zgodnie z art. 98 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Od 1 stycznia 2004r. podatnik ...

Możliwość wyboru opodatkowania liniową 19 - procentową stawką podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie osobowości prawnej, podczas świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.11.2004 r. dotyczące udzielenia informacji w zakresie możliwości wyboru opodatkowania liniową 19-procentową stawką podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U ...

Czy dopuszczalne jest ustalenie udziałów w zyskach i stratach wspólników spółki partnerskiej rozliczających się w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów na podstawie comiesięcznej uchwały partnerów ?

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 07.02.2005 r. wniosku, który został uzupełniony w dniu 16.02.2005 r. w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz 60) o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących kwestii: czy z punktu widzenia prawa podatkowego dopuszczalne jest ustalenie udziałów w zyskach ...

Czy w roku 2004 można być opodatkowanym liniowym podatkiem dochodowym z prowadzonej działalności gospodarczej, świadcząc jednocześnie usługi na rzecz byłego pracodawcy, z którym stosunek pracy został rozwiązany w roku 2002 ?

Pismem z dnia 10.05.2005 r. wystąpiła Pani z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pani jednoosobową firmę jako osoba fizyczna w zakresie usług medycznych oraz jako wspólnik spółki partnerskiej.W 2004 r. opłacała Pani liniowy podatek docho ...

W jaki sposób, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinny być wyliczane przychody oraz koszty uzyskania przychodów partnerów spółki partnerskiej ?

Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.02.2005r., uzupełnionego w dniu 7.03.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać Pani stanowis ...

określenie czy w przypadku wykonywania przez adwokatów i radców prawnych zawodu w spółce partnerskiej podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu czynności zastępstwa procesowego lub obrony z urzędu są poszczególni adwokaci i radcowie prawni będący wspólnikami (partnerami) w spółce, czy też spółka partnerska

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ), art.15 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 z późn.zm.) po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 30 marca 2005r. (złożonym w dniu 04 kwietnia 2005r.) Kancelarii Adwokackiej o pisemną int ...

Kiedy powstaje przychód z tytułu opłat za czynności adwokatów i radców prawnych za zastępstwa procesowe i obronę z urzędu w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki partnerskiej?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa /j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60/ Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa w indywidualnej sprawie dotyczącej momentu powstania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu opłat za czynn ...

Czy właściwe jest stosowanie równych udziałów w odpisach amortyzacyjnych środków trwałych, które stanowią miesięczne koszty uzyskania przychodu, a tym samym stosowanie innych udziałów w tej części kosztów uzyskania przychodu oraz czy można wyłączyć wspólnika z udziału w zakupie nowych środków trwałych, a tym samym w udziale w odpisach amortyzacyjnych, stanowiących koszty uzyskania przychodu?

Podatnik jest jednym z partnerów spółki partnerskiej. Partnerzy do dnia 30.04.2005r. posiadali równe udziały w przychodach, kosztach i dochodach, jednakże od 01.05.2005r. podjęta została uchwała określająca różne udziały. Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000r., Nr. 94, poz. 1037 ze zm.) spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona prze ...

Generowanie strony w 33 ms