Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wspólnik

Wpłacanie zaliczek przez podatników

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 02.04.2003 r. uzupełnione w dniu 25.04.2003 r. w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu spółki „K.” z o.o. wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne wspólnika jednoosobowej spółki ...

Szczególne zasady ustalania dochodu

Pierwszy Urząd Skarbowy Kielcach działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w związku zapytaniem z dnia 03.07.2003 r.: „Czy koszty uzyskania przychodów przypadające na każdego ze wspólników spółki cywilnej, bez względu na postanowienia umowy spółki muszą być proporcjonalne do jego udziału w zysku, czy też użycie pr ...

Czy pośredni udział nierezydenta w kapitale spółki powoduje, że spółka będzie podlegać właściwości „dużych urzędów skarbowych”? Co należy rozumieć przez udział bezpośredni lub pośredni w zarządzaniu ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 19.01.2004r. informuje: stosownie do zapisów art. 5 ust. 9b pkt 7c ustawy z dnia 21.06.1996r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489 ze zm.), wyznaczenie terytorialnego zasięgu działania określoneg ...

Czy jest dopuszczalne prawem podatkowym wystawienie jednej faktury zakupu na kilku włascicieli nieruchomości i następnie zaliczenie kosztów z tejże faktury odpowiednio do ich udziałówn w nieruchomości zarówno do kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym oraz stosunkowego rozliczenia podatku VAT ?

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 17.02.2004r. zapytaniem dotyczącym rozliczenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu najmu nieruchomości, której współwłaścicielami są osoby fizyczne oraz stosunkowego rozliczenia podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 ...

Dotyczy odnoszenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów odsetek umownych należnych od zobowiązania wspólników spółki cywilnej wobec występującego wspólnika, tj. zobowiązania powstałego przed przekształceniem spółki cywilnej w spółkę z o.o.

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) koryguje wyjaśnienie Urzędu Skarbowego nr PDP/423-06lKJ/03 z dnia 07.05.2003 r. w sprawie zapytania Spółki z o.o. z K. - dotyczącego odnoszenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów odsetek umownych należnych od zobowiązania wspólników spółki ...

Czy pożyczki udzielone przez wspólnika spółce na prowadzenie działalności gospodarczej są zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych na podst. art. 9 pkt 10 lit. g ww. ustawy?

Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.01.2004r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art.9 pkt 10 lit. g ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U z 2000r. ...

Czy usługi transportowe, samochodem o masie do 3,5 ton, prowadzone w spółce mogą być opodatkowane w formie ryczałtu, jeżeli wspólnik prowadzi jednocześnie taką działalność gospodarczą w formie spółki z małżonką, która jest opodatkowana na zasadach ogólnych ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 26.11.2003 r. - „ czy usługi transportowe, samochodem o masie do 3,5 ton, prowadzone w spółce mogą być opodatkowane w formie ryczałtu, jeżeli wspólnik prowadzi jednocześnie taką działalność gospodar ...

Czy dopłaty wniesione przez jedynego wspólnika Agencję Rynku Rolnego objęte są zwolnieniem przedmiotowym, stosownie do art. 9 pkt 11 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

Zgodnie z treścią złożonego zapytania, podatnik jest jednostką, której jedynym wspólnikiem posiadającym 100% udziałów jest Agencja Rynku Rolnego w Warszawie. Uchwałą nr 2 z dnia 5 sierpnia 2002r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki zobowiązało wspólnika tj. Agencję Rynku Rolnego do dokonania dopłat na rzecz Spółki przeznaczonych na pokrycie ponoszonych przez spółkę kosztów związanych z org ...

Czy po przyjęciu trzeciego wspólnika do istniejącej spółki cywilnej, będącej podatnikiem podatku od towarów i usług, spółka cywilna pozostanie tym samym podatnikiem podatku VAT ?

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne: (...). Zatem spółka cywilna posiada status podatnika jako jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 ...

Jakie elementy powinna zawierać faktura wystawiona przez spółkę cywilną?

W związku z pismem z dnia 29.03.2004 w sprawie podatku od towarów i usług Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) informuje, że: Zgodnie z § 35 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 marca 2002 r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o po ...

Generowanie strony w 9 ms