Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: księga przychodów i rozchodów

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Izba Skarbowa w Olsztynie odpowiadając na pismo z dnia 19.04.2002r. znak: KP/51-86/02 uprzejmie wyjaśnia co następuje. Zgodnie z art. 27 § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2000r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 116, poz. 1222 ze zm.) przed zaprowadzeniem księgi i na koniec roku podatkowego (...) podatnik jest obowiązany do sporządzenia ...

Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

Pierwszy Urząd Skarbowy w odpowiedzi na pismo z dnia 10.02.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r.) w sprawie księgowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów pozostałych kosztów uprzejmie wyjaśnia: Stosownie do § 17 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie prowadz ...

Koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.07.2003 r. dotyczące udzielenia informacji w zakresie możliwości prawnie skutecznego dokumentowania operacji na bankowym rachunku internetowym, Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia co następuje: Zarówno z informacji zawartej w piśmie jak i dokumentacji będącej w posiadaniu tut. Urzędu wynika, że wybraną przez podatnika formą opodatkowania są zasady ogólne, a for ...


Kiedy mogę zaliczyć wydatki za czynsz, energię elektryczną i telefon do kosztów uzyskania przychodów, tj.: z dniem, w którym otrzymuję fakturę lub rachunek, czy z dniem ich zapłaty ?

Na podstawie art. 22 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Ustawodawca nie definiuje pojęcia koszty poniesione, to oznacza, że nie jest wymagane faktyczne dokonanie zapłaty, bez znaczenia również pozostaje fa ...

Ubezpieczony samochód ciężarowy będący w leasingu operacyjnym, uległ uszkodzeniu w wyniku wypadku, PZU pokryło szkodę w wartości netto usługi naprawy. W której kolumnie podatkowej księgi przychodów i rozchodów powinna zostać zaksięgowana wartość otrzymanego odszkodowania. Stanowisko podatnika. Wartość netto naprawy została zaksięgowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w pozostałych przychodach.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 30.10.2003 roku (data wpływu do tut. Urzędu 16.01.2003 roku) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych informuję że, zgodnie z treścią art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznyc ...

Od dnia 15.01.2004r. rozpoczęłam działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia restauracji. W związku z przygotowaniem się do rozpoczęcia działalności dokonałam potrzebne artykuły spożywcze (które wykazuję w remanencie początkowym). W/w wydatki poniosłam przed rozpoczęciem działalności, tj. w dniach 13 i 14.01.2004r. Czy w takiej sytuacji, wydatki na zakup wyposażenia poniesione przed datą podjęcia działalności mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?

W związku ze złożonym z dnia 6 lutego 2004r. do tutejszego Urzędu pytaniem w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dotyczącym zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wartości ponoszonych wydatków związanych przed podjęciem działalności gospodarczej, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 22 ...

Pod jaką datą należy zaewidencjonować przychód w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wynikający z faktury wystawionej w styczniu 2004 r. dotyczącej usług wykonanych w grudniu 2003 r. oraz jaka data sprzedaży powinna widnieć na fakturze dokumentującej sprzedaż usługi?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), odpowiadając na pismo z dnia 23 lutego 2004 r. uzupełnione dnia 12 marca br. w sprawie momentu zaliczenia do przychodów faktury wystawionej w styczniu 2004 za usługi wykonane w grudniu 2003 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubartowie podziela przedstawione w piśmie stanowisko, że p ...

Czy ewidencjonowanie przychodów bezrachunkowych z działalności rozrywkowej polegającej na wstawianiu do barów automatów do gry, które nie wymagają koncesji, takich jak bilard, gry zręcznościowe itp. w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie dowodów wewnętrznych jest zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152, poz. 1475 oraz nr 224, poz. 2226).

Podatnik prowadzi pozarolniczą działaność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych ze sprzedażą alkoholu, z której przychody ewidencjonowane są przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Od lipca 2003 r. prowadzona jest w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej działalność rozrywkowa polegająca na wstawianiu do barów automatów do gry, które nie wymagają koncesji, takich jak bilard, gry zręc ...

Korekta obrotu i kwoty podatku należnego w przypadku gdy wartość wykonanych prac została wyceniona przez biegłego w kwocie niższej niż ustalona przez podatnika? Kiedy należy korygować faktury korygujące?

W odpowiedzi na Pana zapytanie zawarte w piśmie z dnia 24.10.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze w oparciu o przepis art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - wyjaśnia co następuje: Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, iż: Prowadzi Pan Zakład Instalacyjno-Budowlany. W dniu 30.07.1998 r. zawar ...

Generowanie strony w 6 ms