Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: fundusz kapitałowy

Zwolnienia przedmiotowe

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 28.05.2003 r., w sprawie opodatkowania wykupu ubezpieczenia „M. L.” Ubezpieczenia na Życie S.A. informuje: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz ...

Czy w przypadku ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym “ X “ wariant “ A “ wypłata uposażonemu świadczenia w wysokości sumy ubezpieczenia podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych czyli tym samym czy na Zakładzie Ubezpieczeń przy wypłacie świadczenia ciąży obowiązek obliczenia , pobrania i wpłacenia do Urzędu Skarbowego tego podatku.

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedstawionej sprawie. Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, iż wypłata świadczenia wynikającego z ubezpie ...

Pytanie Spółki dotyczy zasad opodatkowania różnicy z tytułu przesunięcia środków z ogólnego funduszu kapitałowego na fundusz ubezpieczeniowy.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedstawionej sprawie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka oferuje ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym, ...

Jak należy kwalifikować dochody osób fizycznych z tytułu zażądania zbycia posiadanych składników zbiorczego portfela papierów wartościowych oraz czy po stronie S.A powstają obowiązki wynikające z pełnionej funkcji płatnika?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dn. 27 m ...

Czy osoba ubezpieczona polisą funduszu kapitałowego, co do której nie ma żadnych praw, obowiązana jest wykazać dochód z tego tytułu ?

W odpowiedzi na pismo otrzymane dnia 07.06.2004 r., dotyczące interpretacji przepisów z zakresu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego informuje. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób ...

Czy w związku z połączeniem dwóch funduszy inwestycyjnych otwartych, polegającym na przeniesieniu majątku funduszu przejmowanego do funduszu przejmującego oraz przydzieleniu uczestnikom funduszu przejmowanego jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego w zamian za jednostki uczestnictwa funduszu przejmowanego, uczestnicy funduszu przejmowanego będą zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (od dochodu /przychodu/ z tytułu udziału w funduszach kapitałowych), którego płatnikiem jest fundusz?

Stosownie do postanowień art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych. Z treści art. 30a ust. 1 pkt 5 ww. ustawy wynika, iż od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów z ...

Pytanie brzmi: czy przy przenoszeniu środków z rachunków grupowego ubezpieczenia emerytalnego prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń "X" na pracowniczy program emerytalny w przypadku gdy pracownik zdecyduje o kontynuowaniu gromadzenia środków w ramach pracowniczego programu emerytalnego zarządzanego przez inną instytucję finansową ciąży na płatniku obowiązek obliczania i pobierania zryczałtowanego podatku od dochodów uzyskanych z tytułu udziału w funduszach kapitałowych.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki. Ze stanu faktycznego przedstawionego przez spółkę, wynika że Zakład Ubezpieczeń "X" ma zawarte um ...

Dotyczy funduszy i powstawania obowiązku podatkowego.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,poz. 926 z poźn. zm.) w odpowiedzi na zapytania zawarte w piśmie z dnia 27 lipca 2004 roku (wpływ do Urzędu 29 lipca 2004 roku) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia się co następuje: ... ...

Czy w przypadku świadczenia ubezpieczeniowego (z tytułu śmierci lub dożycia końca okresu ubezpieczenia), jeżeli część wypłaty świadczenia zależna jest od wartości środków zgromadzonych na rachunku jednostek uczestnictwa, zawsze należny jest podatek od zysków wynikających z inwestycji w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy (Produkt 1)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki Akcyjnej o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tj. czy w przypadku świadczenia ubezpieczeniowego ( z tytułu śmierci lub dożycia końca okresu ubezpieczenia), ...

Czy w przypadku świadczenia ubezpieczeniowego (z tytułu śmierci lub dożycia końca okresu ubezpieczenia), jeżeli wypłata świadczenia może stanowić sumę ubezpieczenia podaną w polisie lub wartość środków zgromadzonych na rachunku jednostek, zawsze należny jest podatek od zysków wynikających z inwestycji w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy (Produkt 2)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tj.czy w przypadku świadczenia ubezpieczeniowego (z tytułu śmierci lub dożycia końca okresu ...

Generowanie strony w 112 ms