Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zakład ubezpieczeniowy

Zwolnienia przedmiotowe

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 28.05.2003 r., w sprawie opodatkowania wykupu ubezpieczenia „M. L.” Ubezpieczenia na Życie S.A. informuje: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz ...

Czy w przypadku ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym “ X “ wariant “ A “ wypłata uposażonemu świadczenia w wysokości sumy ubezpieczenia podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych czyli tym samym czy na Zakładzie Ubezpieczeń przy wypłacie świadczenia ciąży obowiązek obliczenia , pobrania i wpłacenia do Urzędu Skarbowego tego podatku.

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedstawionej sprawie. Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, iż wypłata świadczenia wynikającego z ubezpie ...

W sprawie odliczenia od dochodu składki płaconej na indywidualne ubezpieczenie emerytalne w T.U.Z.”...”.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z pismem z dnia 27 stycznia 2004 r., Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy uprzejmie informuje. Powyższym pismem zwrócił się Pan o udzielenie informacji w sprawie odliczenia od dochodu składki płaconej na indywidualne ubezpieczenie emerytalne w T.U.Z.”...” ...


Pytanie Spółki dotyczy zasad opodatkowania różnicy z tytułu przesunięcia środków z ogólnego funduszu kapitałowego na fundusz ubezpieczeniowy.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedstawionej sprawie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka oferuje ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym, ...

Czy zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 58a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm./ ma zastosowanie do dochodów z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym także w przypadku, gdy umowa o prowadzenie IKE została zawarta z osobą, która w dacie zawarcia umowy: - miała ukończone 60 lat lub - nabyła już uprawnienia emerytalne i ukończyła 55 rok życia.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137 , poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych prowadzi ...

Pytanie brzmi: czy przy przenoszeniu środków z rachunków grupowego ubezpieczenia emerytalnego prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń "X" na pracowniczy program emerytalny w przypadku gdy pracownik zdecyduje o kontynuowaniu gromadzenia środków w ramach pracowniczego programu emerytalnego zarządzanego przez inną instytucję finansową ciąży na płatniku obowiązek obliczania i pobierania zryczałtowanego podatku od dochodów uzyskanych z tytułu udziału w funduszach kapitałowych.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki. Ze stanu faktycznego przedstawionego przez spółkę, wynika że Zakład Ubezpieczeń "X" ma zawarte um ...


Czy w przypadku świadczenia ubezpieczeniowego (z tytułu śmierci lub dożycia końca okresu ubezpieczenia), jeżeli część wypłaty świadczenia zależna jest od wartości środków zgromadzonych na rachunku jednostek uczestnictwa, zawsze należny jest podatek od zysków wynikających z inwestycji w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy (Produkt 1)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki Akcyjnej o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tj. czy w przypadku świadczenia ubezpieczeniowego ( z tytułu śmierci lub dożycia końca okresu ubezpieczenia), ...

Czy w przypadku świadczenia ubezpieczeniowego (z tytułu śmierci lub dożycia końca okresu ubezpieczenia), jeżeli wypłata świadczenia może stanowić sumę ubezpieczenia podaną w polisie lub wartość środków zgromadzonych na rachunku jednostek, zawsze należny jest podatek od zysków wynikających z inwestycji w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy (Produkt 2)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tj.czy w przypadku świadczenia ubezpieczeniowego (z tytułu śmierci lub dożycia końca okresu ...

Generowanie strony w 12 ms