Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: alimenty

Przychody z innych źródeł

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 07.05.2003 r. skierowane do Ministerstwa Finansów w Warszawie i przekazane zgodnie z właściwością miejscową do załatwienia przez tut. Urząd w sprawie opodatkowania alimentów otrzymanych od męża, informuj ...

Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w związku z wypłacaniem z renty męża na podstawie wyroku sądowego alimentów na rzecz żony, ma obowiązek wystawiać informację na koniec roku podatkowego ?

Alimenty, z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym zgodnie z art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Zgodnie z art. 42a ww. ustawy, osoby fizyczne będące przedsiębiorcami oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowośc ...

Czy kwotę alimentów, którą mam zasądzoną na rzecz byłej żony od 1999 r. i którą płacę regularnie, mogę odliczyć od swoich dochodów?

Dla rozwiązania podniesionej kwestii mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) Zgodnie z przepisami art. 26 cyt. wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu: składek określonych w ustawie z 13 października 1998r. o systemie ubezpie ...

Czy zasądzona kwota może być traktowana w części jako alimenty dziecka?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie w oparciu o informacje zawarte w Pani piśmie z dnia 11.03.2004 r. (uzupełnionym 06.04.2004 r.) uprzejmie wyjaśnia. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego oraz załączonego wyroku Sądu - sygn. akt III Rc 1396/02 z dnia 15.04.2003 ...

Czy matka, jako osoba rozwiedziona, może skorzystać z możliwości obliczenia podatku w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko, jeżeli pełnoletni syn, który nie ukończył 25 lat, uczy się w szkole policealnej i otrzymuje od ojca zasądzone wyrokiem sądowym alimenty?

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. D. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) od osób samotnie wychowujących w roku podatkowym: dzieci małoletnie, dzieci, bez względu na ich wiek, na które, zgodnie z odrębnymi przepisami, pobierany był zasiłek pielęgnacyjny, dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepi ...

Dotyczy opodatkowania alimentów wypłaconych byłej żonie.

Odpowiadając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) w związku ze złożonym pismem w dniu 17.01.2003r. w sprawie opodatkowania alimentów wypłaconych byłej żonie, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego informuje. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 1 ...

dotyczy opodatkowania alimentów zasądzonych przez sąd od byłego męża

Zgodnie z powołanym powyżej art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), za przychody z innych źródeł, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasi ...

Zwracam się z zapytaniem w następującej kwestii: Od byłego męża sądownie przyznano mi alimenty w kwocie 667 zł 28 gr płacone miesięcznie. Innych dochodów nie osiągam. W roku 2003 płaciłam (PIT-52) od lipca do grudnia kwotę 127,11 zł miesięcznie. Nie wiem jaki mam płacić podatek w 2004 r. W tej sytuacji chciałabym płacić podatek nie więcej jak 80,00 zł, lub sprawozdaniem na koniec roku 2004.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie Pani z dnia 05.01.2004 r. Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie informuje: Opodatkowanie dochodu z tytułu alimentów (z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci) oparte jest na konstrukcji art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowy ...

Czy podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych alimenty przyznane na rzecz matki?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza działając w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.)w odpowiedzi na pismo z dnia 24.02.2004 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu - 11.03.2004 r.) wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób f ...

W jaki sposób powinny zostać opodatkowane alimenty zasądzone wyrokiem sądowym na rzecz współmałżonka i dziecka?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) -dalej u.O.p.- w odpowiedzi na pismo z dnia 17 czerwca 2004 r. dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania alimentów otrzymywanych od męża na podstawie wyroku sądowego wyj ...

Generowanie strony w 4 ms